நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2022

Financial System Stability Review 2020

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: திசெம்பா் 2023

ISBN: 978-624-5917-54-9

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2022

Financial System Stability Review 2020

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: திசெம்பா் 2022

ISBN: 978-624-5917-24-2

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2020

Financial System Stability Review 2020

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: திசெம்பா் 2020

ISBN: 978-955-575-411-8

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2019

Financial System Stability Review 2019

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: திசெம்பா் 2019

ISBN: 978-955-575-395-1

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2018

Financial System Stability Review 2018

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: திசெம்பா் 2018

ISBN: 978-955-575-378-4

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2015

Financial System Stability Review 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: யூன் 2016

ISBN: 978-955-575-294-7

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2013

Financial System Stability Review 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: யூன் 2014

ISBN: 978-955-575-294-7 

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2012

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: திசெம்பா் 2012

ISBN: 978-955-575-294-7 

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2011

Financial System Stability Review 2011

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: திசெம்பா் 2011

ISBN: 978-955-575-294-7 

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2010

Financial System Stability Review 2011

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: திசெம்பா் 2010

ISBN: 978-955-575-294-7