நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2015

Financial System Stability Review 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: June 2016

ISBN: 978-955-575-294-7

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2013

Financial System Stability Review 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: June 2014

ISBN: 978-955-575-294-7 

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2012

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: December 2012

ISBN: 978-955-575-294-7 

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2011

Financial System Stability Review 2011

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: December 2011

ISBN: 978-955-575-294-7 

நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு மீளாய்வு 2010

Financial System Stability Review 2011

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: December 2011

ISBN: 978-955-575-294-7