வியாபாரத் தோற்றப்பாடு அளவீடு 

தற்போதைய பொருளாதார நிலைமையை கண்காணிப்பதிலும் எதிர்கால போக்குகளை எதிர்வுகூறுவதற்கும் பயனுள்ள பண்புசார் குறிகாட்டிகளூடாக எதிர்கால வியாபார நிலைமைகளைக் கணிப்பதற்கும் குறுகிய கால சந்தை அபிவிருத்திகளை பெறுவதற்கும் 2014இன் இரண்டாம் காலாண்டிலிருந்து காலாண்டு வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டை இலங்கை மத்திய வங்கியின் புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் தொடங்கியது. ஆகையினால், இவ்வளவீடானது முன்கூட்டிய  எச்சரிக்கை குறிகாட்டியாக செயலாற்றுகிறது.

வியாபாரத் தோற்றப்பாடு அளவீடு என்றால் என்ன?

வியாபார மனோபாவச் சுட்டெண் தொடா்கள்

05.03.2024 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - நான்காம் காலாண்டு, 2023

08.12.2023 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - மூன்றாம் காலாண்டு, 2023

21.08.2023 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - இரண்டாம் காலாண்டு, 2023

31.05.2023 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - முதலாம் காலாண்டு, 2023

02.03.2023 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - நான்காம் காலாண்டு, 2022

29.11.2022 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - மூன்றாம் காலாண்டு, 2022

23.08.2022 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - இரண்டாம் காலாண்டு, 2022

01.06.2022 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - முதலாம் காலாண்டு, 2022

08.02.2022 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - நான்காம் காலாண்டு, 2021

29.11.2021 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - மூன்றாம் காலாண்டு, 2021

19.08.2021 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - இரண்டாம் காலாண்டு, 2021

30.06.2021 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - முதலாம் காலாண்டு, 2021

10.02.2021 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - நான்காம் காலாண்டு, 2020

08.12.2020 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - மூன்றாம் காலாண்டு, 2020

17.08.2020 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - இரண்டாம் காலாண்டு, 2020

09.06.2020 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - முதலாம் காலாண்டு, 2020

10.03.2020 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - நான்காம் காலாண்டு, 2019

27.11.2019 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - மூன்றாம் காலாண்டு, 2019

16.09.2019 வியாபாரத் தோற்றப்பாட்டு அளவீட்டு நிறைவேற்றுச் சுருக்கம் - இரண்டாம் காலாண்டு, 2019