ஞாபகார்த்த நாணத் தாள்களும் குத்திகளும்

இலங்கை மத்திய வங்கி இரண்டு வகையான ஞாபகார்த்த நாணயக் குத்திகளை வெளியிட்டிருக்கிறது.

          சுற்றோட்டத்திலுள்ள நியம நாணயக் குத்திகள்
          சுற்றோட்டப்படுத்தப்படாத நியம நாணயக் குத்திகள்

சுற்றோட்டப்படுத்தப்படாத நியம நாணயக் குத்திகள் மாசற்வை, சாதாரணம் மற்றும் சுற்றோட்டப்படாதவை போன்ற சிறப்பு நிபந்தனைகளில் வெளியிடப்பட்டன.

புத்தரின் 2500 ஆண்டு மறைந்த நினைவு  புத்தரின் 2500 ஆண்டு மறைந்த நினைவு  2வது உலக உணவுக் காங்கிரஸ்
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1957  உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 500,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1957  உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  11.31 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 2,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1968 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 31.50 மி.மீ நிறை:  12.35 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 500,000 pcs
5வது நடுநிலை நாடுகளின் உச்சி மகாநாடு 5வது நடுநிலை நாடுகளின் உச்சி மகாநாடு 1வது நிறைவேற்று ஜனாதிபதி (ஜனாதிபதி ஜே.ஆர்.ஜயவர்த்தனா)
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1976  உலோகம்: நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 32.84 மி.மீ நிறை:  13.60 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 1,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1976 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 30.00 மி.மீ நிறை:  13.50 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 2,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1978  உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 2,000,000 pcs
1வது நிறைவேற்று ஜனாதிபதி (ஜனாதிபதி ஜே.ஆர்.ஜயவர்த்தனா) 50 வருட சர்வதேச வயது வந்தோர் வாக்குரிமை மகாவலி அபிவிருத்தித் திட்டம்
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2

நாணயக்குத்தி ஆண்டு:

1978 உலோகம்: Gold (22 Carat)
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  12.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 39 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1981   உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 29.00 / 30.28 மி.மீ நிறை:  9.60 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 2,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1981  உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  8.25 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 45,000,000 pcs
வீடுகள் அற்றோருக்கான சர்வதேச வீட்டுடைமை வீடுகள் அற்றோருக்கான சர்வதேச வீட்டுடைமை இலங்கை மத்திய வங்கியின் 40வது ஆண்டு நினைவு 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 10 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 10 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 500
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1987 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 25.00 - 30.00 மி.மீ நிறை:  11.70 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 2,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1987 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 25.00 - 30.10 மி.மீ நிறை:  11.31 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 200 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1990 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Brilliant Uncirculated
தொகை: 9,800 pcs
இலங்கை மத்திய வங்கியின் 40வது ஆண்டு நினைவு 5வது தெற்காசிய கூட்டமைப்பு விளையாட்டுக்கள் - கொழும்பு 5வது தெற்காசிய கூட்டமைப்பு விளையாட்டுக்கள் - கொழும்பு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 500 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 500 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 100
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1990 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 200 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1991 உலோகம்: Gold (12 Carat)
விட்டம் அளவு: 14.00 மி.மீ நிறை:  1.60 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof  தொகை: 8,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1991 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 22.00 - 29.40 மி.மீ நிறை:  10.20 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 20,000 pcs
நிறைவேற்று ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று 3வது வருட நினைவு தினம்- ஆர்.பிரேமதாசா நிறைவேற்று ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று 3வது வருட நினைவு தினம்- ஆர்.பிரேமதாசா நிறைவேற்று ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று 3வது வருட நினைவு தினம்- ஆர்.பிரேமதாசா  
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1992 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 25,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1992 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 2,500 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1992 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 2,000 pcs
நிறைவேற்று ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று 3வது வருட நினைவு தினம்- ஆர்.பிரேமதாசா 2300 Anubudu Mihindu Jayanthi உணவு விவசாய அமைப்பின் 50வது ஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 500 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1992 உலோகம்: Gold (22 Carat)
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  12.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 100 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1993 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 30,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1995 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  8.25 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 40,000,000 pcs
ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 50வது ஆண்டு நிறைவு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் 50வது ஆண்டு நிறைவு 50th Anniversary of the UNICEF  
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1995 உலோகம்: Ni / Br
விட்டம் அளவு: 23.50 மி.மீ நிறை:  9.50 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 50,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1995 உலோகம்: Ni / Br
விட்டம் அளவு: 23.50 மி.மீ நிறை:  9.50 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 5,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1996 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 5,000,000 pcs
இலங்கை மீளச் சுதந்திரம் பெற்றதன் 50வதுஆண்டு நிறைவு இலங்கை மீளச் சுதந்திரம் பெற்றதன் 50வதுஆண்டு நிறைவு இலங்கை மீளச் சுதந்திரம் பெற்றதன் 50வதுஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 10
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1998 உலோகம்: Gold (22 Carat)
விட்டம் அளவு: 22.05 மி.மீ நிறை:  7.98 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 5,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1998 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 25,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1998 உலோகம்:

Bi Metal

Outer ring Cu/Ni

Inner dics Ni/Br

விட்டம் அளவு:

Outer ring 27.0 மி.மீ

Inner disc 18.0 மி.மீ

நிறை:  9.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 50,000,000 pcs
1996 இல் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையின் வெற்றி 1996 இல் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பையின் வெற்றி இலங்கைத் தரைப்படையின் 50வது ஆண்டு நிறைவு 
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1999  உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 25,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1999 உலோகம்: Ni / Br
விட்டம் அளவு: 23.50 மி.மீ நிறை:  9.50 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 50,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1999  உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 8,000 pcs
இலங்கைத் தரைப்படையின் 50வது ஆண்டு நிறைவு இலங்கை மத்திய வங்கியின் 50வது ஆண்டு நிறைவு இலங்கை கடற்படையின் 50வதுஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 1999 உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Brilliant Uncirculated தொகை: 127,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2000 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 10,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2000  உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 2,000 pcs
இலங்கை கடற்படையின் 50வதுஆண்டு நிறைவு இலங்கை விமானப்படையின் 50வது ஆண்டு நிறைவு கொழும்புத் திட்டத்தின் 50வது ஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2000 உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Brilliant Uncirculated தொகை: 20,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2001 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 25.40 மி.மீ நிறை:  7.13 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 2,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2001 உலோகம்: செப்பு/ நிக்கல்
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  8.25 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 10,000,000 pcs
(பி.எச்.ஆர்.ஏ.உபாலி நகிமி) 250வது ஆண்டு நிறைவு

சியாமோபசம்படாவவின் (வலிவிற்ற சிறி சர்ணங்கற சங்கராசா மகிமி) 250வது ஆண்டு நிறைவு

புத்தர் மறைந்து 2550வது ஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2000
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2003 உலோகம்: Ni / Br 
விட்டம் அளவு: 23.50 மி.மீ நிறை:  9.50 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 4,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2003 உலோகம்: Ni / Br
விட்டம் அளவு: 23.50 மி.மீ நிறை:  9.50 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 4,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2006 உலோகம்: Silver (Selective Gold Plated)
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 10,000 pcs
புத்தர் மறைந்து 2550வது ஆண்டு நிறைவு புத்தர் மறைந்து 2550வது ஆண்டு நிறைவு உலகக்கிண்ணம் 2007 (இரண்டாம் இடம்) 
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1500 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2006  உலோகம்: வெள்ளி ( .925) 
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 20,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2006 உலோகம்: Br Plated Steel 
விட்டம் அளவு: 23.50 மி.மீ நிறை:  9.50 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 20,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2007 உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 32.00 மி.மீ நிறை:  12.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Brilliant Uncirculated தொகை: 10,000 pcs
உலகக்கிண்ணம் 2007 (இரண்டாம் இடம்)  ஊழியர் சேம நிதியத்தின் 50ஆவது ஆண்டு நிறைவு ஊழியர் சேம நிதியத்தின் 50ஆவது ஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2007  உலோகம்: Brass Plated Steel
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  7.70 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 7,860,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2008 உலோகம்: Ni Plated Steel 
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  7.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Brilliant Uncirculated தொகை: 1,200 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2008 உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  7.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 100 pcs
ஊழியர் சேம நிதியத்தின் 50ஆவது ஆண்டு நிறைவு இலங்கைச் சுங்கத்தின் இருநூறாவது ஆண்டு நிறைவு இலங்கை தரைப்படையின் 60 ஆவது ஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 200 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2008  உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  7.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 2,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2009 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  11.90 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 3,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2009 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  11.90 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Brilliant Uncirculated தொகை: 10,000 pcs
இலங்கை தரைப்படையின் 60 ஆவது ஆண்டு நிறைவு இலங்கை மத்திய வங்கியின் 60 ஆவது ஆண்டு நிறைவு இலங்கை தரைப்படையின் 60 ஆவது ஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2009 உலோகம்: Cu / Ni
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  8.25 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Brilliant Uncirculated தொகை: 200,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2010 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 5,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2011 உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  7.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 3,000,000 pcs
2600வது சம்புத்தத்வ ஜயந்தி 2600வது சம்புத்தத்வ ஜயந்தி மக்கள் வங்கியின் 50 ஆவது ஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 10 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2011 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 2,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2011 உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 26.4 மி.மீ நிறை:  8.35 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 1,500,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2011 உலோகம்: Gold Plated Silver
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 2,300 pcs
கொழும்பு ஆனந்தாக் கல்லூரியின் 125 ஆவது ஆண்டு நிறைவு இலங்கை சாரணியத்தின் 100 ஆவது ஆண்டு இலங்கை-ஜப்பான் நட்புறவின் 60 ஆவது ஆண்டு நிறைவு
 
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2000 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 2 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 1000
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2011 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 1,500 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2012 உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 28.50 மி.மீ நிறை:  7.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 2,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2012 உலோகம்: Ni Plated Steel
விட்டம் அளவு: 35.00 மி.மீ நிறை:  20.00 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof (one side color print) தொகை: 20,000 pcs
ஸ்ரீறிமத் அநாகரிக தர்மபாலவின் 150ஆவது பிறந்த நாள் நினைவு தினம் இலங்கை வங்கியின் 75 ஆவது ஆண்டு நிறைவு கொழும்பு மாநகர சபையின் 150 ஆவது ஆண்டு நிறைவு
முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 500 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 5 முகப்புப் பெறுமதி: ரூ. 500
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2014 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 1,500 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2014 உலோகம்: Brass Plated Steel
விட்டம் அளவு: 23.50 மி.மீ நிறை:  7.70 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: சுற்றோட்டம் தொகை: 2,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2015 உலோகம்: வெள்ளி
விட்டம் அளவு: 38.61 மி.மீ நிறை:  28.28 கிறாம்
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 1,000 pcs
Visit of His Holiness Pope Francis to Sri Lanka 100th Anniversary of Visaka Vidyalaya, Colombo 05 150th Anniversary of Ceylon Tea
 
Face Value: Rs. 500 Face Value: Rs. 2000  Face Value: Rs. 10
Year on Coin: 2015 Metal: Silver
Diameter/ Size: 38.61 mm Weight:  28.28 g
Coin Type: Frosted Proof Mintage: 1,500 pcs
Year on Coin: 2017 Metal: Silver, lamp is gold plated
Diameter/ Size: 38.61 mm Weight:  28.28 g
Coin Type: Frosted Proof Mintage: 1,000 pcs
Year on Coin: 2017 Metal: Stainless Steel
Diameter/ Size: 26.4 mm  Weight:
 
 Coin Type: Circulation
 Mintage: 5,000,000 pcs
75th Anniversary of Sri Lanka Signal Corps இலங்கை மத்திய வங்கியின் 70 ஆவது ஆண்டு நிறைவு இலங்கை மத்திய வங்கியின் 70 ஆவது ஆண்டு நிறைவு
 
Face Value: Rs. 10 Face Value: Rs. 20 Face Value: Rs. 20
Year on Coin: 2018 Metal: Stainless Steel
Diameter/ Size: 26.4 mm Weight:   
Coin Type: Circulation Mintage: 5,000,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2020 உலோகம்: அலுமினிய வெண்கலம்
விட்டம் அளவு: 28மி.மீ நிறை:
 
நாணயக்குத்தி வகை: மின்னுகின்ற சுற்றோட்டம் செய்யப்படாதது தொகை: 3,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2020 உலோகம்: Nikel Plated Steel
விட்டம் அளவு: 28மி.மீ நிறை:
 
நாணயக்குத்தி வகை: Circulation தொகை: 5,000,000 pcs
65th Anniversary of Sri Lanka - China Diplomatic Relations and 100th Anniversary of Communist Party of China 65th Anniversary of Sri Lanka - China Diplomatic Relations and 100th Anniversary of Communist Party of China 150th Anniversary of Faculty of Medicine, University of Colombo
Face Value: Rs. 1000 Face Value: Rs. 1000 Face Value: Rs. 20
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2022 உலோகம்: Gold (22k)
விட்டம் அளவு: 25.4மி.மீ நிறை:
12.0 g
நாணயக்குத்தி வகை: Forsted Proof
தொகை: 500 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2022 உலோகம்: Silver (0.925)
விட்டம் அளவு: 38.61மி.மீ நிறை:
28.28 g
நாணயக்குத்தி வகை: Frosted Proof தொகை: 2,000 pcs
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2020 உலோகம்: Nickle Plated Steel
விட்டம் அளவு: 28மி.மீ நிறை:
-
நாணயக்குத்தி வகை: Circulation தொகை: 500,00 pcs
150th Anniversary of Census of Population and Housing in Sri Lanka    
   
Face Value: Rs. 20    
நாணயக்குத்தி ஆண்டு: 2021 உலோகம்: Nickle Plated Steel
விட்டம் அளவு: 28மி.மீ நிறை:
-
நாணயக்குத்தி வகை: Circulation
தொகை: 2,000,000 pcs
   

Commemorative Notes Issued by the Central Bank of Sri Lanka

Commemorative Polymer Note to mark the 50th Anniversary of Sri Lanka regaining Independence

Face Value    : Rs. 200             Dimensions   : 146.5 x 73 mm              Year on Note: 1998                   Number of Notes Printed:  20,000,000                

 

Front of the note

The obverse of the note depict Free Education & Health Services, Gal Oya Development Project, Electricity Development, Bandaranaike Memorial International Conference Hall, Mahaweli Development Project, Bandaranaike International Airport, Telecommunications Development, Investment Promotion Zone, New Parliament Complex of Sri Jayawardenepura, Kotte, Industrial Development, Development of the Colombo City and the Port, Unity & Peace under the theme of “Progress During 50 Years of Independence”.

Back of the note

The reverse of the note depicts the theme of “The National Heritage” though images of Advent Prince Vijaya, Arrival of Arahant Mahinda & introduction of Buddhism during the reign of King Devanampiyatissa, King Dutugamunu unites Sri Lanka and pays respect to the enemy King Elara and builds the Maha Seya, King Kasyapa builds his palace at the Sigiriya rock fortress and decorates it with frescoes, King Parakramabahu the Great constructs the Sea of Parakrama, Invasion of Sri Lanka by the Portuguese and the Dutch and conquest by the British, Wariyapola Sri Sumangala Thero hauling down the British Flag at the Kandyan convention.

Commemorative Note to mark ushering of peace and prosperity in Sri Lanka

Face Value    : Rs. 1000             Dimensions   : 157 x 78.5 mm              Year on Note: 2009                   Number of Notes Printed:  25,000,000

Front of the note

The theme on the obverse of the note is one country and one nation in harmony, progressing towards prosperity under the leadership of His Excellency President, Mahinda Rajapaksa. The obverse depicts the image of His Excellency President, Mahinda Rajapaksa, which is to the right of the note. A map of Sri Lanka with the rising sun in the background and a “Punkalasa” with ears of paddy at center left depicts territorial integrity and prosperity respectively that are results of national harmony and peace. 

Back of the note

The valiant contribution made by the nation’s victorious sons and daughters of the security forces and the police is the theme on the reverse of the note. The design at the center depicts the hoisting of the national flag by members of the security forces.  Images of the Mavil Aru annicut and Thoppigala rock (Baron’s Cap) that were turning points of humanitarian operations of the security forces appear in the background.

Commemorative Note to mark the Commonwealth Heads Of Government Meeting - Sri Lanka

Face Value    : Rs. 500             Dimensions   : 143 x 67 mm              Year on Note: 2013                Number of Notes Printed: 5,000,000

Front of the note

The Commemorative note is the same as the currently circulating note but features the CHOGM 2013 logo is in place of the butterfly on the obverse of the existing note and the date on the note has changed to 2013.11.15 from 2010.01.01. It also includes an enhanced watermark by adding a design around the vertical numerals for the CHOGM 2013 note. At the center of the front of the note, the World Trade Center twin towers and the Bank of Ceylon head office building situated in Colombo are depicted. To the right of this image is the ancient Buddhist temple called the “Lankathilake Viharaya” in Kandy. The bird to the right of the note is the Sri Lankan Emerald Collared Parakeet (Layard’s Parakeet – Psittacula calthropae).

 

Back of the note

When the back of the note is viewed vertically, is the Thelme Netuma dancer with a Yak Bera drummer to his left. The Padmanidhi guard-stone is to the top right. The double floral design called the “Dvithva Liya Vela” appears from top to bottom of the right side.

Circulation Standard Commemorative Currency Note to mark the 70th Independence Celebration of Sri Lanka

Face Value    : Rs. 1000             Dimensions   : 148 x 67 mm              Year on Note: 2018                Number of Notes Printed: 5,000,000

Front of the note

The commemorative note is same as the current circulating Rs. 1000 note in 11th currency note series with the following changes only,

  1. Celebrating Diversity logo is appearing at the lower left corner of the note replacing the butterfly in the current circulating Rs. 1000 currency note in 11th currency note series;
  2. Images of a Temple, Mosque, Tamil Kovil and a Church are appearing at the center of the note replacing the image of Ramboda Tunnel in the current circulating Rs. 1000 currency note in 11th currency note series; and
  3. Prefix of the note appears as S70 replacing the prefix S.

The bird that appears to the right of the note is the Sri Lankan Hanging Parrot (Loriculus beryllinus).

 

Back of the note

On the back of the note, a Daul Bera drummer and a Malpadaya Netuma dancer are depicted. At the top right of the tone, a drawing of a guard-stone with guardian dieties appears. Along the right side of the note, double floral design called the “Dvithva Liya Vela” appears.