சட்டவாக்கச் சட்டங்கள்

 

நாணய முறைமையும் மத்திய வங்கியும்

1949ஆம் ஆண்டின் 58ஆம் இலக்க நாணய விதிச் சட்டம்  (2014 யூன் 30 ஆம் திகதி வரையான திருத்தங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன)

இலங்கையின் நாணய முறைமையினையும், மத்திய வங்கியினையும் நிறுவுவதற்கும்,  முறையை நிருவகித்து ஒழுங்கு முறைப்படுத்துவதற்கும் அத்துடன் அத்தகைய நிர்வகித்தல் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தல் நோக்கத்திற்குத் தேவையான மத்திய வங்கியின் நாணயச் சபை அதிகாரங்கள், தொழிற்பாடுகள் மற்றும் பொறுப்புக்களை வழங்கி விதிப்பதற்கும் அதனுடன் தொடர்பான விடயங்களை வழங்கும் இணைந்த கருமங்களை ஏற்பாடு செய்வதற்குமானதொரு சட்டம். எனினும், 2014 யூன் 30 ஆம் திகதிவரையான அனைத்து திருத்தங்களையும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள இம்மீள் பதிப்பானது நியதிச் சட்டரீதியான மீள்பதிப்பொன்றல்ல. இது வசதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

வங்கித்தொழில்

1988ஆம் ஆண்டின் 30ஆம் இலக்க வங்கித்தொழில் சட்டம் 

வங்கித்தொழில் வியாபாரங்களை கொண்டு நடத்துகின்ற ஆட்களுக்கு உரிமத்தினை வழங்குவதற்கான நடைமுறையொன்று பற்றிய அறிமுகம் மற்றும் தொழிற்பாடு என்பனவற்றை வழங்குவதற்கானதும் வங்கித்தொழில் வியாபாரம் தொடர்பான ஒழுங்குவிதிகளையும் கட்டுப்பாட்டு விடயங்களை, கருமங்களை ஒழுங்குபடுத்தி கட்டுப்படுத்துவதற்கும் அதனுடன் இணைந்த அல்லது அதற்கு இடைநேர் விளைவான கருமங்களை ஏற்பாடு செய்வதற்குமானதொரு சட்டம். 

 

வங்கித்தொழில் அல்லாதவை

2011 ஆம் ஆண்டின் 42 ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டம் 

இச் சட்டம் நிதிக் கம்பனிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கும் மேற்பார்வைக்கும் வசதியளிப்பதோடு அது தொடர்பான விடயங்கள் அல்லது இடர்நேர்வு விளைவு விடயங்களுக்கு வசதியளிக்கின்றதொரு சட்டம். 

2000ஆம் ஆண்டின் 56ஆம் இலக்க குத்தகை நிதிச் சட்டம்

குத்தகை வழங்கும் நிதி வியாபாரத்தின் ஒழுங்கு விதிகளுக்கும் இதனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் இச்சட்டம் வசதியளிக்கின்றது. குத்தகைக்கு விடுபவர் குத்தகையினை எடுப்போர் மற்றும் கருவிகளை வழங்குவோர் ஆகியோரது உரிமைகளையும் கடமைகளையும் குறித்துரைக்கின்றது; அத்துடன், இது தொடர்பான விடயங்கள் அல்லது எதிர்பாராத விளைவாக ஏற்படும் விடயங்களுக்கும் வசதியளிக்கின்றது.

 

நுண்பாக நிதி

2016 ஆம் ஆண்டின் 06 ஆம் இலக்க நுண்பாக நிதிச் சட்டம்

நுண்நிதியளிப்புத் தொழிலைக் கொண்டு நடாத்துகின்ற கம்பெனிகளுக்கு உரிமமளிப்பதற்காகவும், அவற்றை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவும் மற்றும் மேற்பார்வை செய்வதற்காகவும்; வரையறுக்கப்பட்ட சேமிப்பு வைப்புக்களை ஏற்றுக்கொள்கின்ற அரசாங்கம்சாரா ஒழுங்கமைப்புக்களை நுண்நிதியளிப்பு அரசாங்கம்சாரா ஒழுங்கமைப்புக்களாகப் பதிவுசெய்வதற்காகவும்; நுண்நிதியளிப்பு அரசாங்கம்சாரா ஒழுங்கமைப்புக்களையும் மற்றும் நுண்கடன்வழங்கு அரசாங்கம்சாரா ஒழுங்கமைப்புக்களையும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்காகவும் மேற்பார்வை செய்வதற்காகவும் நியமங்களைத் தாபிப்பதற்கு ஏற்பாடுசெய்வதற்கும்; அத்துடன் அவற்றுடன் தொடர்புபட்ட அல்லது அவற்றின் இடைநேர்விளைவான கருமங்களுக்கு ஏற்பாடுசெய்வதற்கானதொரு சட்டம்.

 

செலாவணிக் கட்டுப்பாடு

செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டு சட்டம்

தங்கம், நாணயம், கொடுப்பனவுகள், பிணையம், படுகடன்கள் மற்றும் இறக்குமதி, ஏற்றுமதி மாற்றல்கள் மற்றும் சொத்துக்களின் தீர்ப்பனவு என்பன தொடர்பாக மத்திய வங்கிக்கு அதிகாரமளிக்கும் விதத்தில் மேலே கூறிய ஏற்பாடுகளை நிர்வகித்து அது தொடர்பான விடயங்களுக்கு வசதியளித்து அதிகாரத்தை வழங்கி கடமைகள் கட்டுப்பாடுகளை நடைமுறைப்படுத்த இச் சட்டம் வழி செய்கின்றது.

2017 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க வெளிநாட்டுச் செலாவணிச் சட்டம்

வெளிநாட்டுச் செலாவணியை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் ஏற்பாடுசெய்வதற்கும்; வெளிநாட்டுச் செலாவணியை மேம்படுத்துவதற்கும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்குமான பொறுப்பை அரசாங்கத்தின் முகவரென்றமுறையில் மத்திய வங்கிக்கு உரித் தாக்குவதற்கும் (423 ஆம் அத்தியாயமான) செலாவணிக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தை நீக்குவதற்கு ஏற்பாடுசெய்வதற்கும்; அத்துடன் அவற்றௌடு தொடர்புபட்ட அல்லது அவற்றின் இடைநேர்விளைவான கருமங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்குமான தொரு சட்டம்.

 

ஊ.சே.நிதியச் சட்டம்

2012ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் இலக்க ஊ.சே.நிதிய (திருத்த) சட்டம்

திருத்தப்பட்டவாறான 1958ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க ஊ.சே.நிதியச் சட்டம்

1958ஆம் ஆண்டின் 15ஆம் இலக்க ஊ.சே.நிதியச் சட்டம் மற்றும் திருத்தங்களும் (1998 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையான திருத்தங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன )

ஊழியர்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பினருக்கான சேம நநிதியத்தினை நிறுவுவதற்கும் அதனுடன் தொடர்பான விடயங்களை வழங்குவதற்குமானதொரு சட்டமாகும். ஊழியர் சேம நிதிய சட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள பல்வேறு திருத்தங்கள் காரணமாக, இச்சட்டத்தின் மீள்பதிப்பு வெளியிப்பபட வேண்டிய தேவை காணப்படுகின்றது. இருப்பினும், 1998 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதிவரையான அனைத்து திருத்தங்களையும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள  இம்  மீள் பதிப்பானது சட்டரீதியானதொன்றல்ல. வசதிப்படுத்தும் நோக்கத்திற்காக மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

ஏனையவை சட்ட அமுலாக்கங்கள்

1923ஆம் ஆண்டின் 8ஆம் இலக்க உள்நாட்டு திறைசேரி உண்டியல்கள் கட்டளைச் சட்டம் 

இலங்கையில் திறைசேரி உண்டியல்களை வெளியிடுவதன் மூலம் பணத்தைக் கடனாக பெறுவதற்கு இச் சட்டம் இடமளிக்கிறது. 

1937ஆம் ஆண்டின் 7ஆம் இலக்க பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் பிணையங்கள் கட்டளைச் சட்டம் (2004 திசெம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையான திருத்தங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன )

இலங்கையில் கடன்களைத் திரட்டிக் கொள்ளும் நோக்கோடு பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குகள், அரசாங்க உத்தரவாதப் பத்திரங்கள், கொண்டு வருபவர் முறிகள் என்பனவற்றை உருவாக்கி வெளியிடுவதற்கு இக் கட்டளைச் சட்டம் வகை செய்கின்றது.

2005ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க கொடுப்பனவு தீர்ப்பனவு முறைமைச் சட்டம்

கொடுப்பனவு, தீர்ப்பனவு மற்றும் கொடுத்துத் தீர்த்தல் முறைமைகள் ; மத்திய வங்கி ஏடுகளில் பிணையங்களை வைப்புச் செய்வதற்கான ; பணம் தொடர்பான பணிகளை வழங்குவோருக்கான ஒழுங்கு விதிகள் ; காசோலைகளை இலத்திரனியல் முறையில் சமர்ப்பித்தல் ; மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்பான அல்லது எதிர்பாராமல் நிகழ்வனவுடன் தொடர்பான விடயங்கள் என்பனவற்றிற்கானதொரு சட்டம்.

2006ஆம் ஆண்டின் 6ஆம் இலக்க நிதியியல் கொடுக்கல்வாங்கல்களை அறிவிக்கும் சட்டம் 

முறையே பணத்தை தூயதாக்கல் மற்றும் பயங்கரவாதத்துக்கு நிதியளித்தல் என்பனவற்றுடன் தொடர்பான தடை செய்தல், கண்டறிதல், புலனாய்வு செய்தல், வழக்குத்தொடுத்தல் போன்றவற்றிற்கு வசதியளிப்பதற்காக, சந்தேகமான நிதியியல் நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தரவுகளைச் சேகரிப்பதற்கு இச் சட்டம் வசதியளிக்கின்றது. பணம் தூயதாக்கல் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் போன்றனவற்றை ஒழிப்பதற்கு நுணுக்கமான கண்காணிப்பு வழிமுறைகளை மேற்கொள்ளுமாறு கேட்பதற்கும் இச் சட்டத்திற்கு ஏற்புடைத்தான விதத்தில் எல்லா நிறுவனங்களின் நடவடிக்கைகளையும் கண்காணிப்பதற்கு பொறுப்பாகவுள்ள அதிகாரியினை இனங்காண்பதற்கும் மற்றும் இத்துடன் தொடர்பான விடயங்கள் அல்லது இடர்நேர்வு விடங்கள் என்பனவற்றிற்கும் இச் சட்டம் வசதியளிக்கின்றது.