நாணயக் கொள்கைக் குழுக்கள்

 

நாணயக் கொள்கைக் குழு

நாணய விதிச் சட்டத்தில் குறிக்கப்பட்டவாறு, மத்திய வங்கியின் பிரதான தொழிற்பாடு நாட்டிற்கான நாணயக் கொள்கையினைத் தீர்மானிப்பதும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதுமேயாகும். கடந்த பல ஆண்டுகளாக பொருளாதாரம், குறிப்பாக நிதியியல் துறையானது, நிதியியல் துறைச் சீர்த்திருத்தங்கள் மற்றும் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுவரும் அமைப்பியல் மாற்றங்கள் என்பனவற்றுடன் சேர்ந்து ஆழமடைந்து நவீனத்துவம் வாய்ந்ததொன்றாக மாற்றமடைந்திருக்கிறது. இதன் விளைவாக, நாணயக் கொள்கையினைத் தீர்மானிப்பதிலும் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதிலும் மத்திய வங்கியின் பணிகள் சிக்கலான தன்மையுடன் அதிகரித்திருக்கிறது. எனவே, நாணயக் கொள்கை பகுப்பாய்வுகளை வலுப்படுத்துவதற்கான வங்கியினது முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகவும் தீர்மானங்களை வகுக்கின்ற செயன்முறையின் வெளிப்படைத்தன்மையினை மேம்படுத்துவதனை நோக்கிய ஒரு நடவடிக்கையாகவும் முறைசார்ந்த நாணயக் கொள்கைக் குழுவொன்று 2001இன் தொடக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது.2001 நவம்பர் முதல் 2020 மார்ச்சு வரையிலான காலப்பகுதியில், நாணயக் கொள்கைக்குப் பொறுப்பாக இருக்கும் துணை ஆளுநர் நாணயக் கொள்கைக் குழுவிற்கு தலைமை வகித்தார். 

2020 ஏப்பிறலிலிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் வகையில், நாணயக் கொள்கைக் குழுவிற்கு ஆளுநர் தலைமை வகிப்பதுடன் அது பின்வரும் உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியதாகக் காணப்படுகின்றது:

நாணயக் கொள்கைக் குழுவிற்கு, விலை உறுதிப்பாட்டிற்குப் பொறுப்பாக இருக்கும் துணை ஆளுநர் தலைமை வகிப்பதுடன் அது பின்வரும் உறுப்பினர்களை உள்ளடக்கியதாகக் காணப்படுகின்றது.

தலைவர்

 • ஆளுநர்

உறுப்பினர்கள்

 • நாணயக் கொள்கைக்கு பொறுப்பான துணை ஆளுநர் (நாணயக் கொள்கைக் குழுவின் பிரதித் தலைவர்)
 • ஏனைய துணை ஆளுநர்கள்
 • துணை ஆளுநர்கள்
 • பொருளாதார ஆராய்ச்சி, உள்நாட்டு நடவடிக்கைகள், பன்னாட்டுத் தொழிற்பாடுகள் நடவடிக்கைகள் மற்றும் புள்ளிவிபரத் திணைக்களங்களுக்கு பொறுப்பான உதவி ஆளுநர்கள்
 • துணை ஆளுநர்/ ஆளுநர்கள்

 • பொருளாதார ஆராய்ச்சிப் பணிப்பாளர்
 • பணிப்பாளர், பன்னாட்டுத் தொழிற்பாடுகள்
 • பணிப்பாளர், உள்நாட்டுத் தொழிற்பாடுகள்
 • பணிப்பாளர், புள்ளிவிபரம்
 • பணம் மற்றும் வங்கித்தொழிலுக்குப் பொறுப்பான பொருளாதார ஆராய்ச்சியின் மேலதிகப் பணிப்பாளர்

நாணயக் கொள்கைக் குழுவின் செயலாளர்

 • பணம் மற்றும் வங்கித்தொழிலை மேற்பார்வையிடும் பொறுப்பான பொருளாதார ஆராய்ச்சியின் துணைப் பணிப்பாளர் (மாற்று ஏற்பாடாக பணம் மற்றும் வங்கித்தொழில் பிரிவின் தலைவர்)

நாணயக் கொள்கைக் குழுவின் முதன்மைத் தொழிற்பாடு யாதெனில், தோற்றம் பெறுகின்ற நாணய மற்றும் பேரண்டப் பொருளாதார அபிவிருத்திகளை எதிர்வுகூறுதல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்வதுடன் ஆளுநர் மற்றும் நாணயச் சபையின் பரிசீலனைகளுக்காக நாணயக் கொள்கையின் பொருத்தமான எதிர்காலப் பணிப்புரைகளின் மீது விதந்துரைப்புக்களை மேற்கொள்வதுமாகும்.

நாணயக் கொள்கைக் குழு கிரமமான இடைவெளியில், குறைந்தபட்சம் வருடத்திற்கு எட்டு தடவையாவது கூடுகிறது. இக்கூட்டங்களில் நாணயச் சபைக்கான விதந்துரைப்புக்களை உருவாக்குவதில் நாணயக் கொள்கைக் குழுவின் நிதானமான சிந்தனைக்குத் தளமாக அமையக்கூடிய நாணயம், வெளிநாட்டுச் செலாவணிச் சந்தை மற்றும் விலை அபிவிருத்திகள் தொடர்பில் பொருளாதார ஆராய்ச்சித் திணைக்களத்தினாலும் மற்றைய திணைக்களங்களினாலும் தயாரிக்கப்பட்ட அறிக்கைகளை இறை, வெளிநாட்டுத் துறை மற்றும் உண்மைத் துறைகளின் அபிவிருத்தியுடன் சேர்ந்து உறுப்பினர்கள் பரிசீலிக்கின்றனர். தற்பொழுது, பேரண்டப் பொருளாதார எதிர்வுகூறல்களை, குறிப்பாக பணவீக்க எதிர்வுகூறல்களை உள்ளடக்கிய அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய பொருளாதாரம் மற்றும் நாணயப் பகுப்பாய்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு பொருளாதார ஆராய்ச்சித் திணைக்களத்தினால் தொழில்நுட்ப உள்ளீடுகள் வழங்கப்படுகின்றன. 

நாணயக் கொள்கை ஆலோசனைக் குழு

நாணயக் கொள்கைத் தீர்மானங்களை வகுப்பது தொடர்பில் பொருளாதாரத்திலுள்ள ஆர்வலர்களின் கருத்துக்களை வழங்குவதற்காக நாணயக் கொள்கை ஆலோசனைக் குழு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்குழுவானது புகழ்பெற்ற தொழில்சார் நிபுணர்கள், கல்விமான்கள் மற்றும் தனியார் துறை ஆளணியினர் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய அனைத்துத் துறை ஆர்வலர்களையும் கொண்டிருப்பதன் மூலம் மத்திய வங்கி நாணயக் கொள்கை தீர்மானமெடுத்தல் செயன்முறையில் அவர்களது நிபுணத்துவத்தினையும் அனுபவங்களையும் பெற்று நன்மையடைகிறது.