பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

30.09.2020   Finance Business Act Directions No. 7 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
16.07.2020   Finance Business Act Directions No. 6 of 2020   Business Expansion and Operations
18.06.2020   Finance Business Act Directions No. 5 of 2020   Amendments to Corporate Governance Direction
09.06.2020   Explanatory Note No. 4 of 2020   Amendments to Interest Accrual during the Moratorium Period
04.05.2020   Explanatory Note No. 3 of 2020   Interest Accrual during the Moratorium Period
24.04.2020   Finance Business Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

Pages