பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

09.04.2021   Finance Business Act Directions No.04 of 2021   Foreign Currency Borrowings
31.03.2021   Finance Business Act Directions No.03 of 2021   Amendments to Directions on Liquid Assets
05.01.2021   Finance Business Act Directions No. 1 of 2021   Amendment to Valuation of Immovable Properties
30.11.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 08ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் பங்கு மூலதனத்தின் உயர்ந்தபட்ச சதவீதத்தின் வரையறைகள்
30.11.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்ட வழிகாட்டல்கள்   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளுக்கான உடனடியாக சரிப்படுத்தும் நடவடிக்கைக் கட்டமைப்பு

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

31.03.2021   Finance Leasing Act Directions No. 3 of 2021   Amendments to Directions on Liquid Assets
05.01.2021   Finance Leasing Act Directions No. 1 of 2021   Amendment to Valuation of Immovable Properties
30.09.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள்   திரவச் சொத்துக்கள் மீதான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்

Pages