பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

18.03.2022   Finance Business Act Directions No.02 of 2022   Mobile Phone Based E-Money Services
31.01.2022   Finance Business Act Directions No.01 of 2022   Technology Risk Management and Resilience
31.12.2021   Finance Business Act Directions No.05 of 2021   Corporate Governance
31.12.2021   Finance Business Act Directions No.06 of 2021   Assessment of Fitness and Propriety of Key Responsible Persons
09.04.2021   Finance Business Act Directions No.04 of 2021   Foreign Currency Borrowings
31.03.2021   Finance Business Act Directions No.03 of 2021   Amendments to Directions on Liquid Assets

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

31.03.2021   Finance Leasing Act Directions No. 3 of 2021   Amendments to Directions on Liquid Assets
05.01.2021   Finance Leasing Act Directions No. 1 of 2021   Amendment to Valuation of Immovable Properties

Pages