பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

18.10.2019   Finance Business Act Direction No. 3 of 2019   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
21.05.2019   Circular No. 1 of 2019   Concessions Granted to Tourism Industry
26.04.2019   Finance Business Act Direction No. 1 of 2019   Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
03.12.2018   நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 10ஆம் இலக்க   நுண்பாக நிதிக் கடன்கள் மீதான உயர்ந்தபட்ச வட்டி வீதம்
01.10.2018   நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 09ஆம் இலக்க   உந்து ஊர்திகளின் இறக்குமதியினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

21.05.2019   Circular No. 1 of 2019   Concessions Granted to Tourism Industry
03.12.2018   நிதி குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 08ஆம் இலக்க   நுண்பாக நிதிக் கடன்கள் மீதான உயர்ந்தபட்ச வட்டி வீதம்
01.10.2018   நிதி குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 07ஆம் இலக்க   உந்து ஊர்திகளின் இறக்குமதியினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்
06.06.2018   Direction No. 3 of 2018   Capital Adequacy Requirements
06.06.2018   Direction No. 4 of 2018   Valuation of Immovable Properties
08.02.2018   நிதி குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 02ஆம் இலக்க   உந்து ஊர்திகள் தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட கொடுகடன் வசதிகளுக்கான பெறுமதிக்கான கடன் விகிதம்

Pages