பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

29.11.2022   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்களுக்கான கடிதம்   நிலைபெறத்தக்க நிதி நடவடிக்கைகள் மீதான வழிகாட்டல்கள்
02.09.2022   2022இன் 03ஆம் இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   வைப்பாளர்களின் தனித்துவமான அடையாள இலக்கங்களைப் பதிவுசெய்தல்
18.03.2022   2022ஆம் ஆண்டின் 02 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   செல்லிடத்தொலைபேசி அடிப்படையிலான இலத்திரனியல்-பண சேவைகள்
28.01.2022   2022ஆம் ஆண்டின் 01 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   தொழில்நுட்பவியல் இடர்நேர்வு முகாமைத்துவம் மற்றும் புத்துயிரளித்தல்
31.12.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 05 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   கம்பனி ஆளுகை
31.12.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 06 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடல்

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

31.03.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் இலக்க நிதிக் குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள்   திரவச் சொத்துக்கள் மீதான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்
01.01.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க நிதிக் குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள்   அசையாச் சொத்துக்களின் மதிப்பீட்டிற்கான திருத்தம்

Pages