பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

03.03.2023   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் மற்றும் சிறப்பியல்பு வாய்ந்த குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகளின் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்களுக்கான கடிதம்   தற்போதைய பேரண்ட பொருளாதார நிலைமைகளினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நுண்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சிகளுக்கும் தனிப்பட்டவர்களுக்குமாக முன்மொழியப்பட்டுள்ள சலுகை ரீதியான வழிமுறைகள்
02.02.2023   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்களுக்கான கடிதம்   ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க கொடுகடன் தரப்படுத்தல் முகவராண்மையொன்றாக ஐசிஆா்ஏ லங்கா லிமிடெட்டை நீக்குதல்
29.11.2022   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்களுக்கான கடிதம்   நிலைபெறத்தக்க நிதி நடவடிக்கைகள் மீதான வழிகாட்டல்கள்
02.09.2022   2022இன் 03ஆம் இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   வைப்பாளர்களின் தனித்துவமான அடையாள இலக்கங்களைப் பதிவுசெய்தல்
18.03.2022   2022ஆம் ஆண்டின் 02 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   செல்லிடத்தொலைபேசி அடிப்படையிலான இலத்திரனியல்-பண சேவைகள்
28.01.2022   2022ஆம் ஆண்டின் 01 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   தொழில்நுட்பவியல் இடர்நேர்வு முகாமைத்துவம் மற்றும் புத்துயிரளித்தல்
31.12.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 05 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   கம்பனி ஆளுகை

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

03.03.2023   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் மற்றும் சிறப்பியல்பு வாய்ந்த குத்தகைக்குவிடும் கம்பனிகளின் முதன்மை நிறைவேற்று அலுவலர்களுக்கான கடிதம்   தற்போதைய பேரண்ட பொருளாதார நிலைமைகளினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நுண்பாக, சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில்முயற்சிகளுக்கும் தனிப்பட்டவர்களுக்குமாக முன்மொழியப்பட்டுள்ள சலுகை ரீதியான வழிமுறைகள்
31.03.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் இலக்க நிதிக் குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள்   திரவச் சொத்துக்கள் மீதான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்

Pages