பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

16.07.2020   Finance Business Act Directions No. 6 of 2020   Business Expansion and Operations
18.06.2020   Finance Business Act Directions No. 5 of 2020   Amendments to Corporate Governance Direction
09.06.2020   Explanatory Note No. 4 of 2020   Amendments to Interest Accrual during the Moratorium Period
04.05.2020   Explanatory Note No. 3 of 2020   Interest Accrual during the Moratorium Period
24.04.2020   Finance Business Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
24.04.2020   Explanatory Note No. 2 of 2020   Interpretations for Circular No. 04 of 2020 and No. 05 of 2020
31.03.2020   Finance Business Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

20.08.2020   Finance Leasing Act Directions No. 5 of 2020   Business Expansion and Operations
26.06.2020   Finance Leasing Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to Corporate Governance Direction
09.06.2020   Explanatory Note No. 4 of 2020   Amendments to Interest Accrual during the Moratorium Period
04.05.2020   Explanatory Note No. 3 of 2020   Interest Accrual during the Moratorium Period
24.04.2020   Explanatory Note No. 1 of 2020   Interpretations for Circular No. 04 of 2020 and No. 05 of 2020
31.03.2020   Finance Leasing Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets

Pages