பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

31.12.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 06 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   முக்கிய பொறுப்பு வாய்ந்த ஆட்களின் பொருத்தம் மற்றும் தகுதியை மதிப்பிடல்
09.04.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 04 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   வெளிநாட்டு நாணயக் கடன்பாடுகள்
31.03.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 03 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்    திரவச் சொத்துக்கள் மீதான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

01.01.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க நிதிக் குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள்   அசையாச் சொத்துக்களின் மதிப்பீட்டிற்கான திருத்தம்
30.09.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள்   திரவச் சொத்துக்கள் மீதான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்
20.08.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 05ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள்   வியாபார விரிவாக்கம் மற்றும் தொழிற்பாடுகள்
26.06.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 04ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள்   திரவச் சொத்தக்கள் மீதான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்
04.05.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் இலக்க விளக்கக் குறிப்பு   சட்ட இசைவுத்தாமத காலப்பகுதியில் ஒன்றுசேரும் வட்டி தொடர்பான

Pages