பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

14.02.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   கொடுகடன் வசதிகளை வகைப்படுத்தல் மற்றும் அளவிடல்
19.12.2019   Finance Business Act Direction No. 4 of 2019   Amendment to Valuation of Immovable Properties
18.10.2019   Finance Business Act Direction No. 3 of 2019   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
21.05.2019   Circular No. 1 of 2019   Concessions Granted to Tourism Industry
26.04.2019   Finance Business Act Direction No. 1 of 2019   Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
03.12.2018   நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 10ஆம் இலக்க   நுண்பாக நிதிக் கடன்கள் மீதான உயர்ந்தபட்ச வட்டி வீதம்

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

16.01.2017   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2017   Loan to Value Ratio for Credit facilities in respect of Motor Vehicles
18.01.2016   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2016   Opening, Closure and Relocation of Business Places
29.10.2015   Finance Leasing Act Direction No. 2 of 2015   Loan to Value Ratio for Loans and Advances in respect of Motor Vehicles
14.09.2015   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2015   Loan to Value Ratio for Loans and Advances in respect of Motor Vehicles
11.02.2014   Finance Leasing Act Regulation No. 1 of 2014   Registration and Annual Licence Fees

Pages