பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

14.02.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   கொடுகடன் வசதிகளை வகைப்படுத்தல் மற்றும் அளவிடல்
19.12.2019   Finance Business Act Direction No. 4 of 2019   Amendment to Valuation of Immovable Properties
18.10.2019   Finance Business Act Direction No. 3 of 2019   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
21.05.2019   Circular No. 1 of 2019   Concessions Granted to Tourism Industry

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

16.01.2017   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2017   Loan to Value Ratio for Credit facilities in respect of Motor Vehicles
18.01.2016   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2016   Opening, Closure and Relocation of Business Places
29.10.2015   Finance Leasing Act Direction No. 2 of 2015   Loan to Value Ratio for Loans and Advances in respect of Motor Vehicles
14.09.2015   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2015   Loan to Value Ratio for Loans and Advances in respect of Motor Vehicles
11.02.2014   Finance Leasing Act Regulation No. 1 of 2014   Registration and Annual Licence Fees

Pages