பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

13.03.2018   சுற்றறிக்கை 2018இன் 01ஆம் இலக்க   கொடுகடன் தரமிடல்
16.01.2018   நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018 இலக்கம் 01   நிதியியல் வாடிக்கையாளா் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு
23.02.2017   Finance Business Act Direction No. 2 of 2017   Minimum Core Capital
13.01.2017   Finance Business Act Direction No. 1 of 2017   Loan to Value Ratio for Credit Facilities in respect of Motor Vehicles
28.10.2016   Finance Business Act Direction No. 2 of 2016   Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
18.01.2016   Finance Business Act Direction No. 1 of 2016   Opening, Closure and Relocation of Business Places

Pages