பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

18.06.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 05ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   கம்பனி ஆளுகை பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தம்
04.05.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் இலக்க விளக்கக் குறிப்பு   சட்ட இசைவுத்தாமத காலப்பகுதியில் ஒன்றுசேரும் வட்டி தொடர்பான
24.04.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 04ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   வைப்புக்கள் மற்றும் படுகடன் சாதனங்கள் மீதான உயர்ந்தபட்ச வட்டி வீதங்களுக்கான திருத்தங்கள்
31.03.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   திரவச் சொத்துக்கள் தொடர்பான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

21.05.2019   Circular No. 1 of 2019   Concessions Granted to Tourism Industry
03.12.2018   நிதி குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 08ஆம் இலக்க   நுண்பாக நிதிக் கடன்கள் மீதான உயர்ந்தபட்ச வட்டி வீதம்
01.10.2018   நிதி குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 07ஆம் இலக்க   உந்து ஊர்திகளின் இறக்குமதியினைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள்
06.06.2018    2018ஆம் ஆண்டின் 04ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள்   அசையாச் சொத்துக்களின் மதிப்பீடு
06.06.2018   2018ஆம் ஆண்டின் 03ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள்   மூலதன போதுமைத் தேவைப்பாடுகள்
08.02.2018   நிதி குத்தகைக்குவிடும் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018இன் 02ஆம் இலக்க   உந்து ஊர்திகள் தொடர்பாக வழங்கப்பட்ட கொடுகடன் வசதிகளுக்கான பெறுமதிக்கான கடன் விகிதம்
22.01.2018   நிதிக் குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள் 2018 இலக்கம் 01   நிதியியல் வாடிக்கையாளா் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு

Pages