பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - வங்கியல்லாதவை

Licensed Finance Companies

01.01.2021   2021ஆம் ஆண்டின் 01 இலக்கம் நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   அசையாச் சொத்துக்களின் மதிப்பீட்டிற்கான திருத்தம்
30.11.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 08ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளின் பங்கு மூலதனத்தின் உயர்ந்தபட்ச சதவீதத்தின் வரையறைகள்
30.11.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்ட வழிகாட்டல்கள்   உரிமம்பெற்ற நிதிக் கம்பனிகளுக்கான உடனடியாக சரிப்படுத்தும் நடவடிக்கைக் கட்டமைப்பு
30.09.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 07ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   திரவச் சொத்துக்கள் மீதான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்
16.07.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 06ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   வியாபார விரிவாக்கம் மற்றும் தொழிற்பாடுகள்
18.06.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 05ஆம் இலக்க நிதித்தொழில் சட்டப் பணிப்புரைகள்   கம்பனி ஆளுகை பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தம்

Pages

Registered Finance Leasing Establishments

31.03.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 02ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள்   திரவச் சொத்தக்கள் மீதான பணிப்புரைகளுக்கான திருத்தங்கள்
14.02.2020   2020ஆம் ஆண்டின் 01ஆம் இலக்க நிதி குத்தகைக்குவிடுதல் சட்டப் பணிப்புரைகள்   கொடுகடன் வசதிகளை வகைப்படுத்தல் மற்றும் அளவிடல்
19.12.2019   Finance Leasing Act Direction No. 2 of 2019   Amendment to Valuation of Immovable Properties

Pages