நாணயத் துறை

நாணய அளவீடு

நாணய அளவீடு - வருடாந்தம் ( 1995 லிருந்து இன்று வரை)

நாணய அளவீடு - மாதாந்தம் ( 1995 திசெம்பரிலிருந்து இறுதி திசெம்பர் வரை)

 

வட்டி வீதங்கள்

வட்டி வீதங்கள் - வருடாந்தம் ( 1990 லிருந்து இன்று வரை)

வட்டி வீதங்கள் - மாதாந்தம் ( 2003 லிருந்து இன்று வரை)

 

சொத்துக்களும் பொறுப்புக்களும்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் சொத்துக்களும் பொறுப்புக்களும் - வருடாந்தம் ( 1990 லிருந்து இன்று வரை)

இலங்கை மத்திய வங்கியின் சொத்துக்களும் பொறுப்புக்களும் - மாதாந்தம் ( 2003 லிருந்து இன்று வரை)

வர்த்தக வங்கிகளின் சொத்துக்களும் பொறுப்புக்களும் - வருடாந்தம் ( 1995 லிருந்து இன்று வரை)

வர்த்தக வங்கிகளின் சொத்துக்களும் பொறுப்புக்களும் - மாதாந்தம் ( 1995 லிருந்து இன்று வரை)

நிதியியல் கம்பனிகளின் சொத்துக்களும் பொறுப்புக்களும் - வருடாந்தம் ( 1990 லிருந்து இன்று வரை)

 

ஒதுக்குப்பணம், பணப்பெருக்கி மற்றும் சுற்றோட்ட வேகம்

ஒதுக்குப்பணம், பணப்பெருக்கி மற்றும் சுற்றோட்ட வேகம் - வருடாந்தம் ( 1990 லிருந்து இன்று வரை)

ஒதுக்குப்பணம், பணப்பெருக்கி மற்றும் சுற்றோட்ட வேகம் - மாதாந்தம் ( 2003 லிருந்து இன்று வரை)