அலுவலர் ஆய்வுத் தொடர்கள்

அலுவலர் ஆய்வுகள் என்பது வருடத்திற்கு இரு முறை (மார்ச்-செப்டம்பர்) சக விமர்சனம்செய்யப்பட்ட  இலங்கை மத்திய வங்கியின் இதழாகும்.  மத்திய வங்கி எதிர்கொள்கின்ற  தற்போதைய பேரண்ட பொருளாதாரப் பிரச்சினைகளையும் கொள்கைச் சவால்களையும் பகுப்பாய்வு செய்கின்ற  அதேவேளை அண்மைய கருத்தியல்  மற்றும்  அனுபவரீதியான ஆராய்ச்சிகளை  எடுத்துரைப்பதற்கான மன்றமொன்றை வழங்குவதற்கு புத்தாக்கமிக்க ஆராய்ச்சியைத் தூண்டுவதை இவ்விதழ்  நோக்காகக்கொண்டுள்ளது.

CALL FOR PAPERS

 

Disclaimer : The views presented in the papers are those of the authors and do not necessarily indicate the views of the Central Bank of Sri Lanka.