மாநாடுகள், செயலமர்வுகள் மற்றும் பயிற்சிப்பட்டறைகள்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கை 2019இல் பிரதிபலிக்கப்பட்டவாறு இலங்கையின் பொருளாதாரத்தின் நிலை