பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - பொதுப் படுகடன் திணைக்களம்

07.03.2024   Direction 08/21/005/012/007   Directions on Primary Issuance of Treasury Bonds
07.03.2024   Direction 08/21/005/012/005   Directions on Primary Issuance of Treasury Bills
20.09.2023   08/21/005/012/007   Directions on Primary Issuance of Treasury Bonds
19.06.2023   Direction 08/21/005/097/001   Directions on Primary Issuance of Treasury Bills
23.03.2022   Operating Instruction 08/21/007/047/002   Incentive Scheme for the Direct Issuance Window for the SLDBs
23.09.2021   Direction 08/21/005/012/007   Directions on Primary Issuance of Treasury Bonds
09.07.2021   Direction No. 01 of 2021   Minimum Capital Requirement of Primary Dealer Companies
26.03.2021   Circular No: PDD/01/2021   Government Securities Trade Reporting (Secondary Market)

Pages