சுற்றோட்டத்திலுள்ள நாணயக்குத்திகள்

2023ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இலக்க இலங்கை மத்திய வங்கிச் சட்டத்தில் குறித்துரைக்கப்பட்டவாறு இலங்கையில் நாணயங்கள் வெளியிடுவதற்கு மத்திய ஏக உரிமைகளையும் ஏக அதிகாரங்களையும் கொண்டிருக்கிறது.  

நாணய இனங்கள்

ரூ. 10

ரூ. 5

ரூ. 2

     

 ரூ. 1

 50 சதம்

 25 சதம்

     

 10 சதம்

 5 சதம்

 2 சதம்

     

 1 சதம்