සංසරණයේ පවතින කාසි

2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනතට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ මුදල් නෝට්ටු හා කාසි ඇතුළත් ව්‍යවහාර මුදල් නිකුත් කිරීමේ අධිකාරී බලය ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සතු වේ.

සංසරණයේ පවතින නව කාසි කාණ්ඩය - 2017

රු. 10

රු. 5

රු. 2

 රු. 1

   
   

 

වර්තමානයේ බහුලව සංසරණයේ පවතින කාසි වනුයේ;

රු. 10

රු. 5

රු. 2

 

 

 

 

 රු. 1

සත 50

සත 25

     

සත 10

සත 5

සත 2

     

 සත 1