බලපත්‍රලාභී මුදල් තැරැව්කරුවන් නියාමනය කිරීම

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ 10 (සී) වගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද  ‘2013 අංක 1 දරන මුදල් තැරැව්කරණ රෙගුලාසිය‘ යටතේ බලයලත් මුදල් තැරැව්කරුවන් නියාමනය කෙරේ.  මෙම නියාමනය 2013 පෙබරවාරි 13 දින සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර 2016 ජුනි මස දී එය සංශෝධනය කරන ලදී.  බලපත්‍රලාභි මුදල් තැරැව්කරුවන් නියාමනය කිරීමේ පරමාර්ථය වනුයේ වෙළෙඳපොළ විශ්ලේෂණ සහ ප්‍රතිපත්ති තීරණ ගැනීමේ දී මුදල් වෙළෙඳපොළෙහි උප අංශවල මිල ගවේෂණ කාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳව තොරතුරු ලබා ගැනීමය.  මුදල් වෙළෙඳපොළෙහි සිදුවන වර්ධනයන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි ප්‍රතිපත්ති කෙරෙහි සෘජුව සම්බන්ධ වන බැවින් මෙය වැදගත් වේ.

මේ සඳහා අධීක්ෂණ ක්‍රම දෙකක් අනුගමනය කරනු ලබයි.  පළමු අධීක්ෂණ ක්‍රමය අඛණ්ඩ  අධීක්ෂණය (off-site surveillance) වන අතර එහිදී මංගත (on-line) සහ අපගත  (off-line) ක්‍රම මගින් ලබා ගන්නා තොරතුරු මගින් බලපත්‍රලාභී මුදල් තැරැව්කරණ ආයතන අධීක්ෂණය කරනු ලබයි.  දෙවන ක්‍රමය වන්නේ එතැන් අධීක්ෂණය යි (on-site surveillance).  එහි දී මහ බැංකුව විසින් පනවා තිබෙන රෙගුලාසි බලපත්‍රලාභී මුදල් තැරැව්කරණ ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දැයි පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු කාර්ය මණ්ඩලය බලපත්‍රලාභී මුදල් තැරැව්කරණ ආයතන පරිශ්‍රයන් වෙත යති.

මුදල්, විදේශ විනිමය සහ රජයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළවල අතරමැදියකු ලෙස බලපත්‍රලාභී මුදල් තැරැව්කරණ ආයතන කටයුතු කරනු ලබයි.  බලපත්‍රලාභී මුදල් තැරැව්කරණ ආයතන මිල ප්‍රකාශන සහ ලංසු තැබීමේ තොරතුරු සහභාගීත්ව ආයතන සඳහා සැපයීම තුළින් ඔවුන් අතර ගනුදෙනු ඇති කිරීමට පහසුකම් සලසා දේ.  ඔවුන්ගේ ආදායම වන්නේ ගනුදෙනුකාර දෙපාර්ශ්වයෙන්  අයකර ගනු ලබන තැරැව් ගාස්තුව යි.