සාංගමික ණය සුරැකුම්පත් වෙළෙඳපොළ

වාණිජ පත්‍ර වෙළෙඳපොළ

වාණිජ පත්‍ර යනු තමන්ගේ ම භාවිතය සඳහා අරමුදල් නගා සිටුවීම පිණිස පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම් විසින් සහ බැංකු හා අනෙකුත් මූල්‍ය අතරමැදියන් හරහා නිකුත් කරනු ලබන කෙටි කාලීන, ඇපයට තැබිය නො හැකි (අනාරක්ෂිත) ණය සුරැකුම්පත් වේ. විශාල අගයක් ඇති ණය දීමට සුදුසු (ඉහළ ශ්‍රේණිතග කිරීමක් සහිත) සහ ගෙවීමේ දී අමතර බැංකු ඇප ඇති ආයතන විසින් විශාල අගයන් සහිත ව මේවා සාමාන්‍යයෙන් නිකුත් කරනු ලැබේ. වාණිජ පත්‍ර සාමාන්‍යයෙන් අලෙවි කරනු ලබන්නේ වට්ටමක් ඇති ව වන අතර සමහරකට පොලී ගෙවයි.

 

සාංගමික බැඳුම්කර වෙළෙඳපොළ

සාංගමික බැඳුම්කර වන්නේ නිකුත් කරන්නා විසින් පොලිය ගෙවීම සහ කල් පිරීමේ දී මුල් මුදල මුදා හැරීම සඳහා බැඳී සිටින පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම්වලට අයත් මධ්‍ය සහ දිගුකාලීන සුරැකුම්පත් වේ. විශේෂිත වත්කමක් මගින් ආවරණය නො වන සාංගමික බැඳුම්කර ණයකර නමින් හැඳින්වේ.

 

සාංගමික ණයකර

ණයකර යනු නිකුත් කරන්නාගේ සාමාන්‍ය ණයෙන් පමණක් ආවරණය වන පෞද්ගලික අංශයේ සමාගම්, බැංකු සහ අනෙකුත් මූල්‍ය ආයතන විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඇප රහිත, මධ්‍ය හෝ දිගුකාලීන, පොලී සහිත බැඳුම්කර වේ. ස්ථාපිත, විශාල ආයතන විසින් සාමාන්‍යයෙන් ණයකර නිකුත් කරනු ලැබේ. ණයකර හිමියන් සලකනු ලබන්නේ ණයහිමියන් ලෙස ය. නිකුත් කරනු ලබන සමාගමේ ද්‍රවශීලතා අවස්ථාවක දී කොටස්කරුවන්ට පෙර ගෙවීම් ලැබීම සඳහා ඔවුන් හිමිකම් ලබයි.