සංවර්ධන මූල්‍ය සහ මූල්‍ය ප්‍රවේශ

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් රට තුළ මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා තුලිත වර්ධනය ළඟා කර ගැනීමේ අරමුණ ඇති ව, මූල්‍යය වෙත ප්‍රවේශය වැඩි දියුණු කිරීමට දායක වෙයි. මෙම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් එහි ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ඔස්සේ ණය පරිපූරක සේවා සපයමින්, විවිධ ප්‍රතිමූල්‍ය යෝජනා ක්‍රම, පොලී සහනාධාර යෝජනා ක්‍රම සහ ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රම සම්බන්ධීකරණය, පහසුකම් සැලසීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම, දිළිඳුකම පිටුදැකීම, නව ආදායම් මාර්ග හා රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම, කුසලතා සංවර්ධනය හා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රතිපාදන සැපයීම, විධිමත් මූල්‍ය සේවා සැපයීම, දුෂ්කර ප්‍රදේශයන්හි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය හා කාබනික ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ උපාය මාර්ගික අරමුණු වෙයි.

සේවා

මූල්‍ය අනුග්‍රහය

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රධාන වශයෙන් බපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍රලාභී විශේෂිත බැංකු සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන ජාලයක් ඔස්සේ කෘෂි, පශු සම්පත්, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන්හි නියැළෙන ප්‍රතිලාභීන් වෙත දැරිය හැකි මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීම සිදු කරයි. අදාළ ප්‍රතිපාදන සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතනයන්ගේ සහනදායී නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත් ව, මූල්‍ය අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් හෝ ව්‍යාපාර සුරක්ෂිත කිරීම සහ ඉදිරි අභියෝග හමුවේ ඔවුනට සාර්ථක ව මුහුණ දීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම ද ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබයි. මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම සඳහා අරමුදල් සැපයීම ශ්‍රී ලංකා රජය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ණය ප්‍රදානය කරන ආයතන සහ සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන විසින් සිදු කරනු ලබයි. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මෙම යෝජනා ක්‍රම ඔස්සේ, දැරිය හැකි මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම මගින් කෘෂිකර්මය සහ සත්ත්ව පාලනය, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍යය සහ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර අංශ ඇතුළු ව පුළුල් පරාසයක පවතින අංශ ගණනාවක ප්‍රතිලාභීන් වෙත පහසුකම් සලසයි.

රජය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම

වර්තමානයේ දී, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රතිමූල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රම 4 ක් සහ පොලී සහනාධාර යෝජනා ක්‍රම 3 ක් ඇතුළු ව රජය විසින් අරමුදල් සපයන යෝජනා ක්‍රම 07 ක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. "සරුසර" - ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අරමුදල් සපයන නව විස්තීර්ණ ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමය (NCRCS) පොලී සහනාධාර යෝජනා ක්‍රමයක් සහ ණය ඇප ආවරණය යෝජනා ක්‍රමයක් ලෙස ද ක්‍රියා කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම

රටේ සමතුලිතතාව සහ සාර්ව සහභාගීත්වයකින් යුතු ආර්ථික වර්ධනය සඳහා කලාපීය සංවර්ධනයේ උපායමාර්ගික වැදගත්කම සැලකිල්ලට ගනිමින්, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙහි ප්‍රධාන යෝජනා ක්‍රම 04 ක්, එනම්, සෞභාග්‍යා ණය යෝජනා ක්‍රමය, ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සහල් මෝල් හිමියන් සඳහා වන ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රමය, ගෘහස්ත කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහන - නියමු අදියර සහ කොවිඩ් - 19 වසංගතයෙන් බලපෑමට ලක් වූ රාජ්‍ය ව්‍යාපාර සඳහා ප්‍රතිමූල්‍ය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා අඛණ්ඩව අරමුදල් සපයනු ලබයි.

පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ අරමුදල් සහිත යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම

කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර අරමුදල (IFAD) 2018 මැද භාගයේ දී ක්‍රියාත්මක කරන ලද කුඩා පරිමාණ කෘෂිව්‍යාපාර සහභාගීත්ව වැඩසටහන (SAPP) යටතේ ප්‍රතිමූල්‍ය ණය සංරචක සඳහා රුපියල් මිලියන ගණනින් දායක වෙමින් ප්‍රධාන පරිත්‍යාගශීලී නියෝජිතායතනය ලෙස සේවය කරයි. ජාතික කෘෂිව්‍යාපාර සංවර්ධන වැඩසටහන (NADeP) වෙනුවට හඳුන්වා දුන් කුඩා පරිමාණ කෘෂිව්‍යාපාර සහභාගීත්ව වැඩසටහන (SAPP), කෘෂි සංවර්ධනය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර අරමුදල විසින් අරමුදල් සපයන ලද සහ 2017 අවසානයේ සාර්ථක ලෙස අවසන් කරන ලද ව්‍යාපෘතියකි. ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහභාගීත්ව මූල්‍ය ආයතන වෙත මෙහෙයුම් උපදෙස් නිකුත් කිරීම සහ ඔවුන්ට ප්‍රතිමූල්‍යකරණය සැපයීම ඇතුළත් වන කුඩා පරිමාණ කෘෂිව්‍යාපාර සහභාගීත්ව වැඩසටහනෙහි ණය සංරචකය කළමනාකරණය කරනු ලබයි.

ණය ඇප ආවරණ

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතනවලින් ලබා දෙන ලද ණය සඳහා අවදානම අඩු කිරීමේ අරමුණ ඇති ව ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. මෙම යෝජනා ක්‍රම යටතේ තෝරා ගත් අංශයන් යටතේ ලබා දුන් ණය ගෙවීම පැහැර හරිනු ලබන අවස්ථාවල දී යම් අගයක් දක්වා ණය ඇප ආවරණයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

සහභාගීත්ව මූල්‍ය ආයතනවලට එම ආයතනවල ණය අවදානම අඩු කිරීමට සහාය වන මෙම ක්‍රියාවලිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඇප ආවරණ හා හානිපූරණ ගෙවීම්වලට අදාළ නීති හා රෙගුලාසි ඇතුළත් කර මෙහෙයුම් උපදෙස් නිකුත් කරයි. ණය යෝජනා ක්‍රමයන්ට අදාළ මෙහෙයුම් උපදෙස්හි සඳහන් පරිදි ණය ඇප ආවරණ සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන විසින් පාරිතෝෂික ගෙවිය යුතු වේ.

පොලී සහනාධාරය

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන පොලී සහනාධාර යෝජනා ක්‍රම යටතේ, සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන අදාළ ණය යෝජනා ක්‍රම ය‍ටතේ ලබා දුන් ණය සඳහා පොලී සහනාධාර ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි. සහභාගීත්ව මූල්‍ය ආයතනවල අරමුදල් පිරිවැය හිලව් කිරීමට සහ ආර්ථිකයේ යම් ප්‍රමුඛතා අංශ වෙත ණය ලබා දීමට එම ආයතන දිරිමත් කිරීම සඳහා මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක වේ.

මහජනතාව දැනුවත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ඔස්සේ විධිමත් මූල්‍ය පද්ධතිය වෙත පිවිසී නොමැති පුද්ගලයින් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා නිපුණතා සංවර්ධන වැ‍ඩසටහන් මාලාවක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහන්වල මූලික අරමුණ වන්නේ රට තුළ මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය, ව්‍යවසාය සංවර්ධනය, පුහුණුකරන්නන් පුහුණු කිරීම හා ව්‍යවසායකයින් සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීම සිදු කිරීම වේ. මීට අමතර ව ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මූල්‍ය ප්‍රවේශය පිළිබඳව හා මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳව විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඔස්සේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ. එමෙන්ම, වත්මන් ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම ද ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරයි.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සහනදායී ණය ලබා දීමේ වැඩසටහන්වල ප්‍රධාන ලක්ෂණ