සංවර්ධන මූල්‍ය සහ මූල්‍ය ප්‍රවේශ

සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන හරහා ප්‍රතිමූල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රම පරිපාලනය කිරීම මගින් රට තුළ මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා තුලිත වර්ධනය ලඟා කර ගැනීම සඳහා වන ප්‍රතිපත්තිවලට සහයෝගය දැක්වීම ප්‍රධාන අරමුණ කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරයි.

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම, දිළිඳුකම පිටුදැකීම, නව ආදායම් මාර්ග හා රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම, කුසලතා සංවර්ධනය හා පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා ප්‍රතිපාදන සැපයීම, විධිමත් මූල්‍ය සේවා සැපයීම, දුෂ්කර ප්‍රදේශයන්හි ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම, ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය හා කාබනික ආහාර නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම මෙහි උපාය මාර්ගික අරමුණු වෙයි.

සේවා

මූල්‍ය අනුග්‍රහය

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන හරහා ප්‍රතිලාභීන් හට කෘෂි, පශු සම්පත්, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් හට අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබා දීම සිදු කරයි.
අදාළ ප්‍රතිපාදන සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතනයන්ගේ නියමයන් හා කොන්දේසිවලට යටත්ව, මූල්‍ය අවශ්‍යතා සහිත පුද්ගලයන් හෝ ව්‍යාපාර සුරක්ෂිත කිරීම සහ ඉදිරි අභියෝග හමුවේ ඔවුනට සාර්ථකව මුහුණදීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම ද ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලබයි.
මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම හා ණය පරිපූරක සේවා සඳහා අරමුදල් සැපයීම ශ්‍රී ලංකා රජය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, ණය ප්‍රදානය කරන ආයතන සහ සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන විසින් සිදු කරනු ලබයි.

ණය ඇප ආවරණ

සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතනවලින් ලබා දෙන ලද ණය සඳහා අවදානම අඩු කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ණය ඇප ආවරණ යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරයි.  මෙම යෝජනා ක්‍රම යටතේ තෝරා ගත් අංශයන් යටතේ ලබා දුන් ණය ගෙවීම පැහැර හරිනු ලබන අවස්ථාවලදී ණය ඇප ආවරණයක් ලබා දෙනු ලැබේ.   
මේ සඳහා  ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඇප ආවරණ හා හානිපූරණ ගෙවීම්වලට අදාළ නීති හා රෙගුලාසි ඇතුළත් කර මෙහෙයුම් උපදෙස් නිකුත් කරයි.  සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතනවලට මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම වඩා ප්‍රයෝජනවත් වන අතර, එමගින් මෙම ආයතනවල ණය අවදානම අඩු කිරීමද සිදු කරයි.
ණය යෝජනා ක්‍රමයන්ට අදාළ මෙහෙයුම් උපදෙස්හි සඳහන් පරිදි ණය ඇප ආවරණ සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන විසින් පාරිතෝෂික ගෙවිය යුතු වේ.

පොලී සහනාධාරය

සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතනවලට අදාළ ණය යෝජනා ක්‍රම ය‍ටතේ ලබා දුන් ණය සඳහා පොලී සහනාධාර ලැබේ.  මූල්‍ය ආයතනවලින් ලබා දුන් අරමුදල්වල පිරිවැය හා හානිය පූරණය කර ගැනීමට හා ආර්ථිකයේ හඳුනාගත් අංශයන්ට ණය ලබා දීම දිරිමත් කිරීමට මෙම ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක වේ.

මහජනතාව දැනුවත් කිරීම

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් මූල්‍ය පද්ධතිය පිළිබඳ දැනුවත්භාවය අඩු පුද්ගලයින් සඳහා විශේෂ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් හා නිපුනතා සංවර්ධන වැ‍ඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.  මෙම වැඩසටහන්වල මූලික අරමුණ වන්නේ රට තුළ මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය, ව්‍යවසාය සංවර්ධනය, පුහුණුකරන්නන් පුහුණු කිරීම හා ව්‍යවසායකයින් සඳහා වැඩමුළු පැවැත්වීම සිදු කිරීම වේ.
සාමූහිකව ක්‍රියා කිරීම සඳහා ස්ව කැමැත්තෙන් එකඟ වූ අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීම සඳහා ස්ව සාධන කණ්ඩායම් නිර්මාණය කිරීමද ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරනු ලැබේ.
මීට අමතරව ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මූල්‍ය ප්‍රවේශය පිළිබඳව හා මූල්‍ය අන්තර්ගතභාවය පිළිබඳව විද්‍යුත් හා මුද්‍රිත මාධ්‍ය ඔස්සේ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.
එමෙන්ම, වත්මන් ආර්ථිකයේ සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කිරීම ද ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදු කරයි.

ණය යෝජනා ක්‍රම

ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් දැනට ණය යෝජනා ක්‍රම 9 ක් ක්‍රියාවට නංවනු ලබයි.  මෙමගින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය අංශය, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශය හා කෘෂිකාර්මික හා සත්ව පාලන අංශය වෙත ප්‍රතිමූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම, ණය ඇප ආවරණ සහ/හෝ පොලී සහනාධාර සැපයීම සහ ණය පරිපූරක සේවා සැපයීම සිදු කරනු ලබයි.

1. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය අංශය (SME)

ඉහළ ශක්‍යතාවයකින් යුතු, නැගී එන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් දිරිමත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් සහනදායී මූල්‍ය පහසුකම් ලබා දීම පහත දැක්වෙන ණය යෝජනා ක්‍රම යටතේ සිදු කරනු ලබයි.
•    සෞභාග්‍යා
•    SPEnDP
•    WCLSTF

2. ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය අංශය (Microfinance)

අඩු ආදායම්ලාභී කුටුම්භවල ආදායම් තත්ත්වය සහ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට ආදායම් උත්පාදන ක්‍රියාවලින් ආරම්භ කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ණය ලබාදීමට ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහත සඳහන් ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

  PAMP RF
  PAMP II RF
  තරුණ දිරිය  (NADeP)

3. කෘෂිකර්ම හා සත්වපාලන අංශය

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යයන්ගේ නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහාත්, ආහාර සුරක්ෂිතභාවය සහතික කිරීම සඳහාත් ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව පහත ණය යෝජනා ක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

  NCRCS
  TDP RF
  CSDDLS

ඉහත සඳහන් ණය යෝජනා ක්‍රම හා අතිරේක ණය සේවා සඳහා අරමුදල් සපයනු ලබන්නේ, ශ්‍රී ලංකා රජය, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ණය ප්‍රදානය කරන ආයතන මගිනි.

සෞභාග්‍යා ණය යෝජනා ක්‍රමය

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය අංශයට ණය සපයන ප්‍රධානතම ණය යෝජනා ක්‍රමය වන්නේ, සෞභාග්‍යා ණය යෝජනා ක්‍රමයයි.  නව්‍ය සහ නවෝත්පාදන ව්‍යාපාර වෙත විශේෂ අවදානයක් යොමු කරමින් සහ කාන්තාවන් සහ තරුණ ව්‍යවසායකයන් වෙත විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ණය මුදල් සැපයීම අරමුණු කර ගෙන මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු  ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                 :    රු. මිලියන 25
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්කය    :    සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරයි
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය        :    8%
උපරිම සහන කාලය             :    මාස 6 (බහු වාර්ෂික බෝග සඳහා පමණක් වසර 1)
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය    :    වසර 5
ණය ලබාදීමේ අරමුණ           :    ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය, කර්මාන්ත අංශය සහ සේවා අංශය ඉහළ නැංවීම  
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                  :    ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන      :    ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, එන්.ඩී.බී. බැංකුව, යූනියන් බැංකුව, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, ලංකාපුත්‍ර සංවර්ධන බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, නේෂන්ස් ට්‍රස්ට් බැංකුව, පී.ඒ.බී.සී. බැංකුව, සෙලාන් බැංකුව, ඩී.එෆ්.සී.සී. බැංකුව, එච්.ඩී.එෆ්.සී. බැංකුව, ඉන්දියානු බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව

කුඩා වැවිලි ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන වැඩසටහන (SPEnDP)

තේ, රබර් සහ බහු වාර්ෂික බෝග වැවිලිකරුවන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                 :    රු. 250,000.00
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්කය    :    මහනුවර, කෑගල්ල, මොණරාගල, නුවරඑළිය
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය        :    7%
උපරිම සහන කාලය             :    වසර 01
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය    :    සහන කාලය ඇතුළුව වසර 5
ණය ලබාදීමේ අරමුණ           :    ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රදේශ තුළ සිටින අඩු ආදායම්ලාභී ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                  :    කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය සඳහා ජාත්‍යන්තර අරමුදල (IFAD)

තේ කර්මාන්තශාලා සඳහා වන කාරක ප්‍රාග්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමය (WCLSTF)

ලියාපදිංචි කරන ලද තේ කර්මාන්තශාලාවලට ඔවුන්ගේ කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීම සඳහා මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                 :    අරමුදල් සඳහා ඇති ඉල්ලුම මත රඳා පවතී
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්කය    :    සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරයි
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය        :    6%
උපරිම සහන කාලය             :    -
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය    :    වසර 5
ණය ලබාදීමේ අරමුණ           :    ශ්‍රී ලංකාවේ තේ කර්මාන්තය දියුණු කිරීම
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                  :    සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන සතු අරමුදල් සහ ශ්‍රී ලංකා මහ  බැංකුවෙන් දෙනු ලබන පොලී සහනාධාර

දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා වන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමය - චක්‍රීය අරමුදල (PAMP – RF)

කෘෂිකර්මාන්ත හා ගෘහ කර්මාන්ත ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීමේ අරමුණින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                    :    රු.50,000.00                   
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්කය       :    කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර, මහනුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, කෑගල්ල, කුරුණෑගල
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය           :    12%
උපරිම සහන කාලය                :    -
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය       :    වසර 03
ණය ලබාදීමේ අරමුණ              :    කෘෂිකර්මාන්තය, සත්ව පාලනය, ධීවර කර්මාන්තය, කුඩා පරිමාණ ගෘහ කර්මාන්ත ඇතුළු ආදායම් විවිධාංගීකරණය සඳහා වූ ඕනෑම ව්‍යාපෘතියක නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීම
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                     :    ජපන් අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා සංවිධානය (JICA)
සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන         :    ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව

දිළිඳුකම පිටුදැකීම සඳහා වන ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ණය ව්‍යාපෘතිය අදියර II- චක්‍රීය අරමුදල් ණය යෝජන ක්‍රමය - (PAMP II RF)

බෙහෙවින් පසුබෑමට ලක්ව ඇති ප්‍රදේශයන්හි ජීවත්වන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ආර්ථික තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                 :    පළමු ණය වාරිකය      - රු.100,000/-
                                           දෙවන ණය වාරිකය     - රු.150,000/-
                                           තෙවන ණය වාරිකය    - රු.200,000/-                       
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්ක      :   යාපනය, කිලිනොච්චිය, මුලතිව්, මන්නාරම, වව්නියාව, පුත්තලම, අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව, ත්‍රිකුණාමලය, මඩකලපුව, අම්පාර, බදුල්ල, මොණරාගල, රත්නපුරය
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය        :   10%
උපරිම සහන කාලය             :    -
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය    :   කෘෂිකාර්මික කෙටිකාලීන ණය - මාස 08
                                           අනෙකුත් ණය  - මාස 36
ණය ලබාදීමේ අරමුණ           :   දුෂ්කර ප්‍රදේශයන්හි අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                  :   ශ්‍රී ලංකා රජය
සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන      :   ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව, සණස සංවර්ධන බැංකුව, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව

“තරුණ දිරිය” ජාතික කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන, තරුණ ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීමේ හා රැකියා උත්පාදනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (NADeP)

කුඩා ව්‍යාපෘති හා විවිධ ස්වයං රැකියා ඇරඹීම සඳහා ණය පහසුකම් ලබා දීම තුළින් ග්‍රාමීය දිළිඳු තරුණ ප්‍රජාවගේ කුසලතා වැඩිදියුණු කිරීම හා ශක්‍යතා ගොඩනැංවීම උදෙසා මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                 :    රු.150,000                       
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්කය    :    සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරයි
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය        :    6.5%
උපරිම සහන කාලය             :    මාස 09
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය    :    වසර 03
ණය ලබාදීමේ අරමුණ           :    වයස අවුරුදු 18 – 40 අතර තරුණ ප්‍රජාව මගින් කුඩා ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සහ ඔවුන් ව්‍යවසායකයින් බවට පත් කිරීම
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                  :    කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය සඳහා වූ ජාත්‍යන්තර අරමුදල

නව සපිරි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමය (NCRCS)

සමාජ ආර්ථිකය නගා සිටුවීමේ අරමුණින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ගොවීන් සඳහා වී ඇතුළුව කෙටිකාලීන ආහාර බෝග (තෝරාගත් බෝග වර්ග 34 ක්) වගා කරවීමේ අරමුණින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                 :    රු. 500,000.00
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්කය    :    සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරයි
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය        :    7%
උපරිම සහන කාලය             :    -
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය    :    වගා කන්නයේ දින 240 ක කාලයක් ඇතුළත
ණය ලබාදීමේ අරමුණ           :    අනුමත බෝග වර්ග 34 වගා කිරීම ඉහළ නැංවීම
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                  :    ශ්‍රී ලංකා රජය

තේ සංවර්ධන චක්‍රීය අරමුදල් ණය ව්‍යාපෘතිය (TDP –RF)

කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ආදායම තිරසාර ලෙස ඉහළ දැමීම සහ අපනයන වෙළෙඳපොල සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම මගින් තේ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය කිරීමට හා ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් ගුණාත්මකව හා ප්‍රමාණාත්මකව ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුතු තේ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීමේ අරමුණින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                 :    කර්මාන්තශාලා නවීකරණය හා පුනරුත්ථාපනය සඳහා රු.මිලියන 20                           
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්කය    :    මහනුවර, ගාල්ල, මාතර, රත්නපුර, බදුල්ල, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, මාතලේ, හම්බන්තොට, මොණරාගල, කුරුණෑගල, කොළඹ, ගම්පහ
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය        :    9%
උපරිම සහන කාලය             :    වසර 05
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය    :    සහන කාලය ඇතුළුව වසර 13
ණය ලබාදීමේ අරමුණ           :    තේ පැල නැවත සිටුවීම, තේ පැල තවාන් දැමීම, තේ වතුවල අන්තර් වගා සිදු කිරීම, තේ කර්මාන්තශාලා නවීකරණය කිරීම
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                  :    ශ්‍රී ලංකා රජය

මහා පරිමාණ කිරී නිෂ්පාදන සංවර්ධන ණය යෝජනා ක්‍රමය (CSDDLS)

වාණිජ ම්ට්ටමේ කිරි ගොවීන් දිරිගැන්වීම තුළින් කිරිවලින් හා කිරි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදිතයන්ගෙන් ස්වයංපෝෂිත වීමේ අරමුණින් මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

ප්‍රධාන ලක්ෂණ:-

උපරිම ණය මුදල                 :    රු.මිලියන 25                       
ක්‍රියාක්මක වන දිස්ක්‍රික්කය    :    සියලුම දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය කරයි
වාර්ෂික පොලී අනුපාතය        :    6%
උපරිම සහන කාලය             :    වසර 01
උපරිම ආපසු ගෙවුම් කාලය    :    වසර 05
ණය ලබාදීමේ අරමුණ           :    නිෂ්පාදනයේ සිට පරිභෝජනය දක්වා කිරි ගව පාලනයට අදාළ ඕනෑම නව්‍ය කටයුත්තක් සඳහා සහ ඍජුවම කිරි ගව පාලන සංවර්ධනය.
අරමුදල් මූලාශ්‍රය                  :    සහභාගිත්ව මූල්‍ය ආයතන සතු අරමුදල් සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙන් දෙනු ලබන පොලී සහනාධාර

 

භාගත කිරීම්
නව සපිරි ග්‍රාමීය ණය යෝජනා ක්‍රමය (NCRCS) අදාළ කෙටිකාලීන බෝග

අප අමතන්න

අධ්‍යක්ෂ:
    ඩී.වී.එස්. දයාවංශ මිය            -    011 - 2477447   

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ:
    ඒ.එම්.ආර්.කේ. අත්තනායක මයා    -    011 - 2477528
    එම්.එස්.කේ. ධර්මවර්ධන මයා        -    011 - 2477333
    යූ.එල්. තිලකරත්න මයා                -    011 – 2477472

ණය යෝජනා ක්‍රමයේ නම

අදාළ නිලධාරියාගේ නම

දුරකථන අංකය

සෞභාග්‍යා

බී.එම්.ජේ. විජයසුන්දර මයා

011 - 2477113

SPEnDP

NADeP

එම්.සී.ඩී. ද සිල්වා මයා

011 - 2477434

WCLSTF

TDP - RF

එන්.එල්.එම්. අබේසේකර මිය

011 - 2477484

PAMP - RF

කේ.පී.එම්.ඩී.එම්.කේ. ප්‍රදිනාන්දු මයා

011 - 2477442

PAMP II RF

ජී.සී.ඒ. ආරියදාස මයා

011 - 2477438

NCRCS

ඩී.එම්.කේ.බී. දුනුතිලක මයා

011  - 2477452

CSDDLS

එච්.එච්.එම්.යූ.එම්. ලංසකාර මිය

011 - 2398748