විදේශීය අංශය

අපනයන, ආනයන සහ වෙළෙඳ

අපනයන - වාර්ෂික (1990 සිට)

අපනයන - මාසික (2006 සිට)

ආනයන - වාර්ෂික (1990 සිට)

ආනයන - මාසික (2006 සිට)

වෙළෙඳ දර්ශක - වාර්ෂික (1990 සිට)

වෙළෙඳ දර්ශක - මාසික (2006 සිට)

 

ගෙවුම් තුලනය

ගෙවුම් තුලනය (බීීපීඑම්5 සංස්කරණයට අනුව) - වාර්ෂික (1995 සිට 2011 දක්වා)

ගෙවුම් තුලනය (බීපීඑම්5 සංස්කරණයට අනුව) - කාර්තුමය (2001 සිට 2011 දක්වා)

ගෙවුම් තුලනය (බීපීඑම්6 සංස්කරණයට අනුව) - වාර්ෂික (2012 සිට)

ගෙවුම් තුලනය (බීපීඑම්6 සංස්කරණයට අනුව) - කාර්තුමය (2012 පළමු කාර්තුවේ සිට)

 

අන්තර්ජාතික ආයෝජන තත්ත්වය

අන්තර්ජාතික ආයෝජන තත්ත්වය - කාර්තුව අවසානය වන විට (2014 තුන්වන කාර්තුවේ සිට)

ඒකාබද්ධ සෘජු ආයෝජන සමීක්ෂණය - වර්ෂය අවසානය වන විට (2013 සිට)

ජාත්‍යන්තර ස්වෛරිත්ව බැඳුම්කර (2009 සිට)

රජයේ දිගු කාලීන ණය ලැබීම් (2009 ජනවාරි සිට)

රජය වෙත ප්‍රදාන (2009 ජනවාරි සිට)

කොළඹ කොටස් හුවමාරුව වෙත ලද ලැබීම් - ද්විතීයික වෙළෙඳපොළ (2009 ජනවාරි සිට)

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර ලැබීම් (2009 ජනවාරි සිට)

 

Trade in Services

සංචාරක ඉපැයීම් (2009 ජනවාරි සිට)

විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ (2009 ජනවාරි සිට)

 

External Debt and Debt Servicing

නොපිය වූ විදේශීය ණය සහ බැංකු අංශ විදේශීය වගකීම් (2012 හතරවන කාර්තුවේ සිට)

 

සංචිත දත්ත 

සංචිත දත්ත සටහන (නවතම)

සංචිත දත්ත සටහන (පැරැණි දත්ත)