මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුව

 

මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුව (Monetary Policy Committee )

මුදල් නීති පනතේ සඳහන් වන ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ රටේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය නිර්ණය කිරීමත්, පවත්වාගෙන යෑමත් ය. මූල්‍ය අංශයේ ප්‍රතිසංස්කරණ සහ ආර්ථිකයේ ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් හේතුවෙන් වසර ගණනාවක් මුළුල්ලේ ආර්ථිකය සහ විශේෂයෙන්ම, මූල්‍ය අංශය නවීකරණයට සහ සංවර්ධනයට ලක්ව ඇත. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මුදල් ප්‍රතිපත්තිය තීරණය කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවෙහි කාර්යභාරය ද වඩාත් සංකීර්ණ වී ඇත. එම නිසා මුදල්  ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණය වඩාත් ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණු ඇතිව, තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කරනු සඳහා වන පියවරක් වශයෙන් මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කොට, මුදල් මණ්ඩලයේ සලකා බැලීම සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 2001 වසර මුල දී විධිමත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවක් පිහිටුවන ලදී. 2001 වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ සිට 2020 වසරේ මාර්තු දක්වා මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ සභාපතිත්වය මිල ස්ථායීතාව භාර නියෝජ්‍ය අධිපතිවරයා විසින් දරනු ලැබුවේ ය.

.
2020 වසරේ අප්‍රේල් මාසයේ සිට, මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ  සභාපතිත්වය අධිපතිවරයා  විසින් දරනු  ලබන අතර,ඒ අනුව කමිටුව පහත සඳහන් සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත වේ:


සභාපති

අධිපති

සාමාජිකයන්

  • මුදල් ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ වගකීම දරන නියෝජ්‍ය අධිපති ( මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ  නියෝජ්‍ය සභාපති)
  • අනෙකුත් නියෝජ්‍ය අධිපති/අධිපතිවරු
  • ආර්ථික පර්යේෂණ, දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු, ජාත්‍යන්තර කටයුතු සහ සංඛ්‍යාන දෙපාර්තමේන්තු   පිළිබඳ වගකීම දරන සහකාර අධිපති/අධිපතිවරු
  • අධ්‍යක්ෂ - ආර්ථික පර්යේෂණ
  • අධ්‍යක්ෂ - දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු
  • අධ්‍යක්ෂ - ජාත්‍යන්තර කටයුතු
  • අධ්‍යක්ෂ - සංඛ්‍යාන
  • මුදල් සහ බැංකු කටයුතු අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම දරනු ලබන අතිරේක අධ්‍යක්ෂ - ආර්ථික පර්යේෂණ

මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ ලේකම්

  • මුදල් සහ බැංකු කටයුතු අධීක්ෂණය පිළිබඳ වගකීම දරන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ - ආර්ථික පර්යේෂණ (විකල්ප ලේකම් : අංශ ප්‍රධානී - මුදල් සහ බැංකු කටයුතු)

මුදල් සහ සාර්ව ආර්ථික වර්ධනයන් පිළිබඳ පුරෝකථන කිරීම හා ඒ පිළිබඳ ඇගයීමත්, මුදල් ප්‍රතිපත්තිය සඳහා සුදුසු අනාගත දිශානතිය පිළිබඳව මුදල් මණ්ඩලයේ සැලකිල්ලට යොමු කිරීම සඳහා වන නිර්දේශ නිකුත් කිරීමත් මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ මූලික කාර්යය වේ. මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුව, විධිමත් කාල පරතරයකින් යුතුව, වර්තමානයේ දී එනම් වසරකට අට වතාවක් රැස්විය යුතු වේ. මෙම රැස්වීම්වල දී, මුදල් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන නිර්දේශ සැකසීම සඳහා මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ සාකච්ඡා සඳහා පාදක වන මුදල්, විදේශ විනිමය වෙළඳපොළ සහ මිල ප්‍රවණතා පිළිබඳව මෙන්ම, රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශය, විදේශ අංශය හා මූර්ත අංශයේ වර්ධනයන් පිළිබඳව ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන වාර්තා මුදල් ප්‍රතිපත්ති කමිටුවේ සාමාජිකයන් විසින් සමාලෝචනය කරනු ලැබේ. වර්තමානයේ දී ආර්ථික පර්යේෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන තාක්ෂණික විශ්ලේෂණ, විශේෂයෙන්ම, උද්ධමනය ඇතුළු සාර්ව ආර්ථික පුරෝකථන සහිතව ආර්ථිකය හා මුදල් අංශය පිළිබඳ සිදු කරනු ලබන පුළුල් විග්‍රහයක් මත පදනම් වේ.

 

මුදල් ප්‍රතිපත්ති උපදේශක කමිටුව (Monetary Policy Consultative Committee - MPCC)

The Monetary Policy Consultative Committee (MPCC) has been set up to obtain views of the stakeholders of the economy for monetary policy decision making. The committee consists of a cross section of stakeholders including eminent professionals, academics and the private sector personnel so that the Central Bank benefits by their expertise and experience in its monetary policy decision making process.