මාණ්ඩලික පත්‍රිකා මාලාව

පර්යේෂණාත්මක ආර්ථික විද්‍යා ලිපි ඇතුළත් ශාස්ත්‍රීය සඟරාවකි. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් ඇත.

 

Disclaimer : The views presented in the papers are those of the authors and do not necessarily indicate the views of the Central Bank of Sri Lanka.