සාර්ව විචක්ෂණ අධ්‍යයනය

සාර්ව විචක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය මගින් පද්ධතිමය අවදානම අවම කිරීම ඔස්සේ මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතාව ආරක්ෂා කිරීමට සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීම ඔස්සේ අහිතකර අවස්ථාවන්ට ශක්තිමත්ව මුහුණ දීමට මූල්‍ය පද්ධතිය සතු හැකියාව වර්ධනය කිරීමට අරමුණු කෙරේ. 

පද්ධතිමය අවදානම යනු සමස්ත මූල්‍ය පද්ධතිය බිඳ වැටීමේ අවදානම හෝ මූල්‍ය සේවා සැපයීමට බාධා ඇති කරන ඉන් කොටසක් වන අතර, මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස දැඩි ආර්ථික පිරිහීමක් හට ගනී. පද්ධතිමය අවදානම් හඳුනා ගැනීමට සහ ඒවා අවම කිරීම සඳහා හුදෙක් ම සාර්ව විචක්ෂණ අධීක්ෂණය පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බව ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදය මගින් සනාත කර ඇත. පද්ධතිය අවදානම සඳහා පිළියම් යොදන සාර්වවිචක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියක් කෙරෙහි පවතින අවශ්‍යතාව ගෝලීය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් උගත් පාඩමක් ලෙස පුළුල් ලෙස හඳුනා ගැනුණි.

සාර්වවිචක්ෂණ අධ්‍යයනයට පද්ධතිමය අවදානම සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව අධීක්ෂණය කිරීම, මූල්‍ය පද්ධතිය තුළ හට ගන්නා අවදානම් හඳුනා ගැනීම සහ එවැනි අවදානම් ඇති වීමේ හැකියාව අවම කිරීමට කාලීන ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම ඇතුළත් වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, පද්ධතිමය අවදානම අවම කෙරෙනු ඇති අතර, මූල්‍ය පද්ධතියේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඉහළ නංවනු ඇත. 

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2023 අංක 16 දරන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු පනතට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ සාර්වවිචක්ෂණ අධිකාරය ලෙස පත්කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ  සාර්ව විචක්ෂණතා අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම නියෝගය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. විස්තීර්ණ සාර්වවිචක්ෂණ ප්‍රවේශයක් තනි ආයතන මට්ටමට ඔබ්බෙන් අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, මහ බැංකුවේ නියාමනික විෂයපථයට බාහිරව මූල්‍ය අංශ සහභාගීකරුවන් වෙත විහිදෙයි.  

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායිතා කමිටුව සාර්වවිචක්ෂණ ප්‍රතිපත්තියේ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාර්ශ්වකරුවන්ගෙන් සමන්විත වේ. අපගේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපකාරී  වන අන්තර් නියාමනික සංසදය වන්නේ මූල්‍ය පද්ධති අධීක්ෂණ කමිටුවයි. මූල්‍ය පද්ධති අධීක්ෂණ කමිටුවේ අනෙකුත් සාමාජිකයන් වශයෙන් මුදල් අමාත්‍යංශය, රක්ෂණ නියාමන කොමිෂන් සභාව සහ සුරැකුම්පත් සහ විනිමය කොමිෂන් සභාව නියෝජනය කෙරේ.

සාර්වවිචක්ෂණ අධ්‍යයන දෙපාර්තමේන්තුව විවිධ සාර්වවිචක්ෂණ උපකරණ සංවර්ධනය කිරීම සහ සමාලෝචනය කිරීම සිදු කරනු ලබන අතර, මැදි කාලීන ව අප සාක්ෂාත් කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන දෑ පිළිබඳ ව අපගේ පාර්ශ්වකරුවන් මැනවින් දැනුවත් කිරීම සඳහා විස්තරාත්මක සටහන්වල සිට උපකරණ දක්වා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි. කාර්තුමය මූල්‍ය ශක්තිමත්භාවය පිළිබඳ දර්ශක මෙම වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකියි. බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතනවල ප්‍රවණතා හඳුනා ගැනීම සඳහා අපගේ විශ්ලේෂණයන්හි භාවිත කළ ප්‍රධාන අනුපාත සහ මූල්‍යයන් ඊට ඇතුළත් වේ. 

වාර්ෂික ව, අප විසින් මූල්‍ය පද්ධතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවණතා, හට ගන්නා අවදානම් සහ අවදානම් අවම කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග සාරාංශගත කරමින් මූල්‍ය ස්ථායිතා සමාලෝචනය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබේ. 2023 වසරේ සිට, මෙම ප්‍රකාශනය මහබැංකු අධිපතිතුමන් විසින් වෙළෙඳපොළ වෙත දියත් කරනු ඇත.