ගෙවීම් සංග්‍රහය

ගෙවීම් සහ පියවීම් ක්‍රමය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත්ය. ත්‍රෛමාසික ව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පමණක් නිකුත් කෙරේ.