මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2022

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2022 නොවැම්බර් 

ISBN: 978-624-5917-20-4

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2021

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2021 ඔක්තෝබර්

ISBN: 978-624-5917-05-1

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2020

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2020 ඔක්තෝබර්

ISBN: 978-955-575-410-1

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2019

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2019 නොවැම්බර්

ISBN: 978-955-575-392-0

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2018

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2018 නොවැම්බර්

ISBN: 978-955-575-376-0

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2017

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2017 නොවැම්බර්

ISBN: 978-955-575-353-1

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2016

Financial System Stability Review 2015

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2016 නොවැම්බර්

ISBN: 978-955-575-330-2 

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2015

Financial System Stability Review 2015

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2015 ඔක්තෝම්බර්

ISBN: 978-955-575-314-2 

 

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2014

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2013

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2012

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2011

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2010

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2009

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2008

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2007

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2006

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2005

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2004

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2003

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2002

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2001