මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2020

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2020 ඔක්තෝබර්

ISBN: 978-955-575-410-1

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2019

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2019 නොවැම්බර්

ISBN: 978-955-575-392-0

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2018

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2018 නොවැම්බර්

ISBN: 978-955-575-376-0

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2017

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2017 නොවැම්බර්

ISBN: 978-955-575-353-1

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2016

Financial System Stability Review 2015

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2016 නොවැම්බර්

ISBN: 978-955-575-330-2 

මෑත කාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා 2015

Financial System Stability Review 2015

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2015 ඔක්තෝම්බර්

ISBN: 978-955-575-314-2