මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2023

Financial System Stability Review 2020

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2023 දෙසැම්බර්

ISBN: 978-624-5917-54-9

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2022

Financial System Stability Review 2020

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2022 දෙසැම්බර්

ISBN: 978-624-5917-24-2

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2020

Financial System Stability Review 2020

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2020 දෙසැම්බර්

ISBN: 978-955-575-411-8

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2019

Financial System Stability Review 2018

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2019 දෙසැම්බර්

ISBN: 978-955-575-395-1

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2018

Financial System Stability Review 2018

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2018 දෙසැම්බර්

ISBN: 978-955-575-378-4

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2015

Financial System Stability Review 2015

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2016 ජුනි

ISBN: 978-955-575-294-7

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2013

Financial System Stability Review 2015

PDFලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2014 ජුනි

ISBN: 978-955-575-294-7 

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2012

PDFලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2012 දෙසැම්බර්

ISBN: 978-955-575-294-7 

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2011

Financial System Stability Review 2011

PDF   ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2011 දෙසැම්බර්

ISBN: 978-955-575-294-7 

මූල්‍ය පද්ධති ස්ථායීතා විවරණය 2010

Financial System Stability Review 2011

PDF  ලෙස ලබා ගත හැක

ප්‍රකාශන දිනය: 2011 දෙසැම්බර්

ISBN: 978-955-575-294-7