ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යය දර්ශකය

ශ්‍2021 වසරේ දී ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යතා දර්ශකය  0.796ක අගයක් වාර්තා කළ අතර එය කොවිඩ්-19 වසංගතයේ බලපෑම තීව්‍ර වූ 2020 වසරේ වාර්තා කළ 0.764ක අගයට සාපේක්ෂව සුළු ඉහළ යෑමකි. මෙම ඉහළ යෑම සඳහා ‘ආර්ථික සහ ව්‍යාපාර පරිසරය‘, ‘ජන ජීවිතයේ යහපැවැත්ම’ සහ ‘සමාජ-ආර්ථික යටිතල පහසුකම්’ යන උපදර්ශකයන් තුනෙහිම වර්ධනය දායක වී ඇත.