ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යය දර්ශකය

2017 වසරේ ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යය දර්ශකය, 2016 වසරේ දී වාර්තා කළ 0.661 සිට 0.771 දක්වා වර්ධනය වූ අතර ආර්ථික සහ ව්‍යාපාර පරිසරය සහ සමාජ-ආර්ථික යටිතල පහසුකම් උපදර්ශකයන්හි සිදු වූ වර්ධනයන් මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය.

 

 ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යය දර්ශකය පිළිබඳ පළකරන ලද වාර්තා පහත ඇමුණුම් මගින් ලබාගත හැක.