ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යය දර්ශකය

2018 වසරේ ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යතා දර්ශකය, 2017 වසරේ දී වාර්තා කළ 0.548 සිට 0.783 දක්වා ඉහළ ගිය අතර, ආර්ථික සහ ව්‍යාපාර පරිසරය, ජන ජීවිතයේ යහපැවැත්ම සහ සමාජ-ආර්ථික යටිතල පහසුකම් යන උපදර්ශක තුනෙහිම සිදු වූ වැඩිදියුණු වීම මේ සඳහා හේතු විය.

 

 ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යය දර්ශකය පිළිබඳ පළකරන ලද වාර්තා පහත ඇමුණුම් මගින් ලබාගත හැක.