ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යය දර්ශකය

ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යතා දර්ශකය, 2018 වසරේ වාර්තා කළ 0.811 ක අගයට සාපේක්ෂව 2019 වසරේ දී 0.802 ක අගයක් වාර්තා කරන ලදී. මේ සඳහා 'ආර්ථික සහ ව්‍යාපාර පරිසරය' සහ 'සමාජ-ආර්ථික යටිතල පහසුකම්' යන උපදර්ශකයන්හි පහළ යෑම හේතු වී ඇති අතර ‘ජන ජීවිතයේ යහපැවැත්ම’ උපදර්ශකය මෙම වසර තුළ දී වැඩිදියුණු වී ඇත.

 

 ශ්‍රී ලංකා සෞභාග්‍යය දර්ශකය පිළිබඳ පළකරන ලද වාර්තා පහත ඇමුණුම් මගින් ලබාගත හැක.