பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்பு

இலங்கையின் நிதியியல் முறைமையானது முன்னெப்பொழுதுமில்லாதவாறு பெருமளவிற்கு ஒன்றுடனொன்று தொடர்புபட்டதாகவும் சிக்கலானதாகவும் இதன் காரணமாக முன்னெப்பொழுதுமில்லாதவாறு கூடியளவிற்கு நெருக்கடிகளின் தாக்கத்தினை கொண்டதாகவும் மாறியிருக்கின்றது. 2008ஆம் ஆண்டின் உலகளாவிய நிதியியல் நெருக்கடியானது, ஒரு நிறுவனத்தில் ஏற்படும் அழுத்தம் தொடர்பான நிறுவனங்களுக்கும் தொடர்பான அனைத்துத் துறைகளுக்கும் நியாயாதிக்கங்களையும் கடந்து விரைவாக எங்கும் பரவி முறையியல் பிரச்சனைகளை உருவாக்கிவிடும் என்பதனை நிரூபித்திருக்கின்றது. நிதியியல் நெருக்கடியும் அதனுடன் தொடர்பாக பின்னர் ஏற்பட்ட அபிவிருத்திகளும் நுண்பாக முன்மதியுடைய மேற்பார்வை மாத்திரம் நிதியியல் முறைமையின் உறுதிப்பாட்டினை நீடித்து நிலைத்திருக்கச் செய்யப் போதுமானதல்ல என்பதனைக் காட்டின. இதற்கமைய இலங்கை மத்திய வங்கி, நாட்டின் ஒட்டுமொத்த நிதியியல் உறுதிப்பாட்டின் மீதும் பொருண்மிய தாக்கங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய பரந்த சந்தைகளிலும் பொருளாதாரக் காரணிகளிலும் கவனத்தைச் செலுத்தும் விதத்தில் தனிப்பட்ட நிறுவனங்கள் மட்டத்திலான மேற்பார்வைக்குமப்பால் கவனம் செலுத்தப்படக்கூடிய விதத்தில் கூடியளவிற்குப் பரந்தளவிலான பேரண்ட முன்மதியுடைய அணுகுமுறைகளின் முக்கியத்துவத்தினை அங்கீகரித்திருக்கிறது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் வளர்ச்சியடைந்துவரும் நிறுவன ரீதியான அமைப்பியல்பானது, அனைத்தையுமுள்ளடக்கிய பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்புக் கட்டமைப்பினை நிறுவன மயப்படுத்துவது தொடர்பான அதன் கடப்பாட்டினைத் தெளிவாக பிரதிபலிக்கிறது. உலகளாவிய நிதியியல் நெருக்கடி ஏற்படுவதற்கு மிக முன்னமேயே 2006 மேயில், இலங்கை மத்திய வங்கி, மற்றைய விடயங்களுடன் அண்மைய எதிர்காலத்தில் முக்கிய உறுதியற்ற தன்மைகளுக்கு வழிவகுக்கக்கூடிய அல்லது நிதியியல் முறைமையின் சமநிலையற்ற தளம்பல் நிலைமைகளுக்கு வழிவகுக்கத்தக்க இடர்நேர்வுகளையும் பாதிக்கப்படத்தக்க தன்மைகள் இடம்பெறும் பொழுது அத்தகைய நிலைமைகளை அடையாளம் காணும் வேளையில் அத்தகைய உறுதிப்பாடற்ற தன்மைகளுடன் தொடர்பான பிரச்சனைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் தேவையான கொள்கைகளை விதந்துரைப்பதற்காக அவற்றை மதிப்பிடுகின்ற பரந்தளவு அதிகாரங்களைக் கொண்ட நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டு பிரிவொன்றினை ஏற்படுத்தியது. 2006 ஓகத்து பிற்பகுதியில் பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்பின் மீது தெளிவான பார்வையொன்றினைச் செலுத்தும் நோக்குடன் நிதியியல் முறைமை உறுதிப்பாட்டுப் பிரிவு தனியான திணைக்களமாக தரமுயர்த்தப்பட்டது.

இலங்கை மத்திய வங்கியின் பேரண்ட முன்மதியுடைய கண்காணிப்புக் கட்டமைப்பு, முறையியல் சார்ந்த இடர்நேர்வின் வேறுபட்ட மூலங்கள் பரந்தளவிற்கு உள்ளடக்கப்படுவதனை உறுதிப்படுத்துமளவிற்கு வளர்ச்சியடைந்திருக்கிறது. கட்டமைப்பானது, வங்கித்தொழில்/ நிதியியல் அமைப்புக்கள் மற்றும் தரம்சார் தகவல்கள் என்பனவற்றுடன் கூடிய நிதிகளின் பாய்ச்சல், நிதியியல் விலைகள், நாணயத் தரவு, வெளிநாட்டு நிதியியல் தரவு மற்றும் பேரண்டப் பொருளாதாரத் தரவு என்பனவற்றைப் பிரதிபலிக்கும் பரந்தளவிலான தரவுகளின் மீது தங்கியிருக்கிறது. இதுவரை மேற்கொள்ளப்பட்ட மதிப்பீடுகள் பின்வரும் படிவங்களில் பிரதிபலிக்கப்படுகின்றன.

(அ) நிதியியல் உறுதிப்பாட்டுக் குறிகாட்டிகள் மற்றும் வரைபடங்கள்

நிதியியல் உறுதிப்பாட்டுக் குறிகாட்டிகள் மற்றும் வரைபடங்கள், அடிப்படை ஆண்டுடன் தொடர்பான நிதியியல் முறைமையிலுள்ள அழுத்தங்களின் தொடர்பான குறிகாட்டிகளைப் பிரசன்னப்படுத்துகின்றன. தற்பொழுது, நான்கு பிரிவுக் குறிகாட்டிகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன, பேரண்டப் பொருளாதார உறுதிப்பாட்டுக் குறிகாட்டி, நிதியியல் சந்தை உறுதிப்பாட்டுக் குறிகாட்டி, வங்கித்தொழில் ஆற்றல் வாய்ந்த தன்மைக் குறிகாட்டி மற்றும் உரிமம் பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் ஆற்றல் வாய்ந்த தன்மைக் குறிகாட்டி என்பனவாகும். இந்நான்கு குறிகாட்டிகளும் நிதியியல் முறைமையின் வெவ்வேறுபட்ட பிரிவுகளிலிருந்தான, அதாவது நிதியியல் சந்தைகள், வங்கித்தொழில் துறை, வங்கியல்லா நிதியியல் நிறுவனங்கள் துறை மற்றும் பேரண்டப் பொருளாதாரம் என்பனவற்றிலிருந்தான நிதியியல் உறுதிப்பாட்டுடன் தொடர்பான பல்வேறு இடர்நேர்வு/ தளம்பல் காரணிகளில் ஏற்பட்ட சமகால அபிவிருத்திகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டதுடன், தனியொரு புள்ளிவிபரத்திலுள்ள புள்ளிவிபர ரீதியான திடமான தகவல்கள், மேலே குறிப்பிடப்பட்ட நான்கு பிரிவுகள் ஒவ்வொன்றிலுமுள்ள உறுதிப்பாட்டின் தற்போதைய நிலையினை அளவிடுகின்றன நிதியியல் உறுதிப்பாட்டுக்கு குறிகாட்டியானது பேரண்டப் பொருளாதார உறுதிப்பாட்டுக் குறிகாட்டி, நிதியியல் சந்தைகள் உறுதிப்பாட்டுக் குறிகாட்டி, வங்கித்தொழில் ஆற்றல் வாய்ந்த தன்மை குறிகாட்டி மற்றும் உரிமம் பெற்ற நிதிக் கம்பனிகள் ஆற்றல் வாய்ந்த தன்மைக் குறிகாட்டிகள் என்பனவற்றைப் பயன்படுத்தி பெறப்பட்ட கலப்புக் குறிகாட்டியாகும். நிதியியல் உறுதிப்பாட்டுக் குறிகாட்டியும் நிதியியல் உறுதிப்பாட்டு வரைபடமும் நிதியியல் முறைமையின் ஒட்டுமொத்த உறுதிப்பாட்டு நிலைமையினை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

(ஆ) நிதியியல் ஆற்றல் வாய்ந்த தன்மைக் குறிகாட்டிகள்

நிதியியல் ஆற்றல் வாய்ந்த தன்மைக் குறிகாட்டிகள் நாட்டின் நிதியியல் நிறுவனங்கள் அதேபோன்று கம்பனி மற்றும் வீட்டு அலகுகள் துறையின் நிதியியல் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஆற்றல் வாய்ந்த தன்மை தொடர்பான ஆழ்ந்த விடயங்களை வழங்குகின்றன.

(இ)நிதியியல் துறையின் இடைத் தொடர்புகளை மதிப்பிடுதல்

நிதியியல் வலையமைப்பின் பகுப்பாய்வு, நிதியியல் நிறுவனங்களின் இடைத் தொடர்புகளின் காரணமாக ஏற்படும் முறையியல் இடர்நேர்வுகளையும் அதிர்வுகளின் பரிமாற்றங்களுக்கான தாக்கங்களையும் பரவுகின்ற இடர்நேர்வுகளையும் அளவிடுகின்றது. இப்பகுப்பாய்வு முக்கியமாக, நிதியியல் முறைமையிலுள்ள வேறுபட்ட நிறுவனங்களிடையே காணப்படும் உள்ளகத் தொடர்புகளை அவதானிப்பதுடன் பரவும் இடர்நேர்வுகளின் தாக்கம் உட்பட முறையியல் சார்ந்த இடர்நேர்வுகள் கட்டியெழுப்பப்படுவதனை அடையாளம் காணவும் முயற்சிக்கின்றது.

(ஈ)பேரண்ட அழுத்தப் பரீட்சிப்புக்கள்

பல்வேறுபட்ட அழுத்த காரணிகளுக்கு நிதியியல் முறைமையின் தாக்குப்பிடிக்கக்கூடிய தன்மையினை அளவிடுவதற்காக, பேரண்டப் பொருளாதார மாறிகளுக்கும் நிதியியல் நிறுவனங்கள் மற்றும் நிதியியல் முறைமைகளுக்குமிடையிலான தொடர்புகளை பேரண்ட அழுத்தப் பரீட்சிப்பு கணிக்கிறது. அழுத்தப் பரீட்சிப்பு பிரயோகங்களில் முதல் தொகுதியானது வங்கிகளினது சொத்துக்களின் தரம் மற்றும் அவற்றின் மூலதனப் போதுமை விகிதம் என்பன மீதான குறிப்பிட்ட பேரண்டப் பொருளாதார மாறிகளின் தாக்கத்தினை மதிப்பிடுவதற்காக பல்வேறுபட்ட தொடர்புப் போக்குக் கருவிகளைப் பயன்படுத்துகின்றது. இரண்டாவது தொகுதி தொடர்புப் போக்குத் தன்னியக்கமான கருவி மாதிரியினை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. இது வங்கியின் உறுதிப்பாடு மீதான பொருளாதாரத்தின் பேரண்டப் பொருளாதார செயலாற்றத்தின் பின்னூட்டல் தாக்கத்தினைக் கருத்தில் கொண்டு வங்கித்தொழில் முறைமையின் சொத்துக்களின் தரம் மற்றும் மூலதனப் போதுமை என்பன மீதான ஒட்டுமொத்த பொருளாதார அழுத்தச் சூழ்நிலையின் தாக்கத்தினை மதிப்பிடுகின்றது.