சட்டங்களும் ஒழுங்கு விதிகளும்

1. 2023ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இலக்க, இலங்கை மத்திய வங்கிச் சட்டம்

இலங்கை மத்திய வங்கியைத் தாபிப்பதற்காகவும் (422ஆம் அத்தியாயமான) பணச் சட்டத்தை நீக்குவதற்காகவும் ஏற்பாடு செய்வதற்கும் அத்துடன் அவற்றோடு தொடா்புபட்ட அல்லது அவற்றின் இடைநோ்விளைவாக கருமங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்வதற்குமானதொரு சட்டம்.

2. 2005ஆம் ஆண்டின் 28 ஆம் இலக்க கொடுப்பனவு தீர்ப்பனவு முறைமைச் சட்டம்

கொடுப்பனவு தீர்ப்பனவு மற்றும் கொடுத்துத் தீர்த்தல் முறைமைகள்; மத்திய வங்கி ஏடுகளில் பிணையங்களை வைப்புச் செய்வதற்கான பணம் தொடர்பான பணிகளை வழங்குவோருக்கான ஒழுங்கு விதிகள்; காசோலைகளை இலத்திரனியல் முறையில் சமர்ப்பித்தல்; மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்பான அல்லது எதிர்பாராமல் நிகழ்வனவுடன் தொடர்பான விடயங்கள் என்பவற்றின்கானதொரு சட்டம்.