ஆண்டறிக்கைகள் 

 

ஆண்டறிக்கை 2019

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 28 April 2020

ISBN: 978-955-575-398-2

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

ஆண்டறிக்கை 2018

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 25 April 2019

ISBN: 978-955-575-385-2

ஆண்டறிக்கை 2017

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 26 April 2018

ISBN: 978-955-575-364-7

ஆண்டறிக்கை 2016

  கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 19 April 2017

ISBN: 978-955-575-288-6

ஆண்டறிக்கை 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 26 April 2016

ISBN: 978-955-575-288-6

ஆண்டறிக்கை 2014

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF 

வெளியீட்டுத்திகதி: 27 April 2015

ISBN: 978-955-575-304-3

ஆண்டறிக்கை 2013

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 31 March 2014

ISBN: 978-955-575-288-6

ஆண்டறிக்கை 2012

 

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 28 March 2013

ISBN: 978-955-575-260-2

 

ஆண்டறிக்கை 2011

 

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 30 March 2012

ISBN: 978-955-575-239-8

 

ஆண்டறிக்கை 2010

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 31 March 2011

ISBN: 978-955-575-213-8

 

ஆண்டறிக்கை 2009

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 31 March 2010

ISBN: 978-955-575-288-6