ஆண்டறிக்கைகள்

இலங்கை  மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கை 2023 தொடக்கம் நடைமுறைக்குவரும் விதத்தில் இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மத்திய வங்கியின் ஆண்டறிக்கைக்கு (1949ஆம் ஆண்டின் 58ஆம் இலக்க இரத்துச்செய்யப்பட்ட நாணய விதிச் சட்டத்ததின் 35ஆம் பிரிவின் கீழ் வெளியீடு செய்யப்பட்டது) பதிலாக, 2023ஆம் ஆண்டின் 16ஆம் இலக்க இலங்கை மத்திய வங்கிச் சட்டத்தின் நியதிச்சட்டத் தேவைப்பாடுகளை நிவர்த்தி செய்யும் விதத்தில் ஆண்டிற்கான பொருளாதார மீளாய்வு மற்றும் மத்திய வங்கியின் நிதியியல் அறிக்கைகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள் எனும் இரு வெவ்வேறான அறிக்கைகளை இலங்கை மத்திய வங்கி 2024இலிருந்து ஆரம்பமாகும் விதத்தில் வெளியீடு செய்யும்.
 
ஆண்டிற்கான பொருளாதார மீளாய்வு மற்றும் மத்திய வங்கியின் நிதியியல் அறிக்கைகள் என்பவற்றை பின்வரும் இணைப்புகளினுடாக அணுகிக் கொள்ளலாம்.
 
ஆண்டிற்கான பொருளாதார மீளாய்வு
நிதியியல் அறிக்கைகள் மற்றும் தொழிற்பாடுகள்

ஆண்டறிக்கை 2022

  கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 27 ஏப்பிறல் 2023

ISBN: 978-624-5917-26-6

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

ஆண்டறிக்கை 2021

  கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 29 April 2022

ISBN: 978-624-5917-11-2

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

ஆண்டறிக்கை 2020

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 30 April 2021

ISBN: 978-955-575-420-0

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

ஆண்டறிக்கை 2019

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 28 April 2020

ISBN: 978-955-575-398-2

Presentation (Video)       Presentation (Slides)

ஆண்டறிக்கை 2018

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 25 April 2019

ISBN: 978-955-575-385-2

ஆண்டறிக்கை 2017

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 26 April 2018

ISBN: 978-955-575-364-7

ஆண்டறிக்கை 2016

  கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 19 April 2017

ISBN: 978-955-575-288-6

ஆண்டறிக்கை 2015

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 26 April 2016

ISBN: 978-955-575-288-6

ஆண்டறிக்கை 2014

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF 

வெளியீட்டுத்திகதி: 27 April 2015

ISBN: 978-955-575-304-3

ஆண்டறிக்கை 2013

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 31 March 2014

ISBN: 978-955-575-288-6

ஆண்டறிக்கை 2012

 

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 28 March 2013

ISBN: 978-955-575-260-2

ஆண்டறிக்கை 2011

 

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 30 March 2012

ISBN: 978-955-575-239-8

ஆண்டறிக்கை 2010

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 31 March 2011

ISBN: 978-955-575-213-8

ஆண்டறிக்கை 2009

கிடைக்கக்கூடிய வடிவம்: PDF

வெளியீட்டுத்திகதி: 31 March 2010

ISBN: 978-955-575-288-6

ஆண்டறிக்கை 2008

ஆண்டறிக்கை 2007

ஆண்டறிக்கை 2006

ஆண்டறிக்கை 2005

ஆண்டறிக்கை 2004

ஆண்டறிக்கை 2003

ஆண்டறிக்கை 2002

ஆண்டறிக்கை 2001

ஆண்டறிக்கை 2000

ஆண்டறிக்கை 1999

ஆண்டறிக்கை 1998

ஆண்டறிக்கை 1997

ஆண்டறிக்கை 1996

ஆண்டறிக்கை 1995

ஆண்டறிக்கை 1994

ஆண்டறிக்கை 1993

ஆண்டறிக்கை 1992

ஆண்டறிக்கை 1991

ஆண்டறிக்கை 1990

ஆண்டறிக்கை 1989

ஆண்டறிக்கை 1988

ஆண்டறிக்கை 1987

ஆண்டறிக்கை 1986

ஆண்டறிக்கை 1985

ஆண்டறிக்கை 1984

ஆண்டறிக்கை 1983

ஆண்டறிக்கை 1982

ஆண்டறிக்கை 1981

ஆண்டறிக்கை 1980

ஆண்டறிக்கை 1979

ஆண்டறிக்கை 1978

ஆண்டறிக்கை 1977

ஆண்டறிக்கை 1976

ஆண்டறிக்கை 1975

ஆண்டறிக்கை 1974

ஆண்டறிக்கை 1973

ஆண்டறிக்கை 1972

ஆண்டறிக்கை 1970

ஆண்டறிக்கை 1968

ஆண்டறிக்கை 1966

ஆண்டறிக்கை 1964

ஆண்டறிக்கை 1963

ஆண்டறிக்கை 1962

ஆண்டறிக்கை 1961

ஆண்டறிக்கை 1960

ஆண்டறிக்கை 1959