බලයලත් මුදල් තැරැව්කරණ සමාගම් 

2022 මාර්තු 15 වැනි දිනට

අංකය 

නම සහ ලිපිනය

ඇමතුම් විස්තර

1

බී එම් ආර් මනි බ්රෝදකර්ස් (ප්ර යිවට්) ලිමිටඩ්
පළමු මහල, "බාට්ලීට් හවුස්",
65, බේබෲක් පෙදෙස,
කොළඹ 02

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0112314620
0112314627
bmr@bmrlk.com

2

සෙන්ට්‍රල් ෆොරෙක්ස් ඇන්ඩ් මනි බ්‍රෝකර්ස් ලිමිටඩ්
193/1, කාසල් වීදිය,   
කොළඹ 08

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0112034000
0112034023
info@centralforex.lk

3

ෆස්ට් එලායන්ස් මනි බ්‍රෝකර්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්  
දෙවන මහල, "සේවා මන්දිරය",
46/38, නවම් මාවත,
කොළඹ 02

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0112174444
0112300517
firstalliancebrokers@gmail.com

4

ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 
439, ගාලු පාර,
කොළඹ 03

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0114738738
0114738748
gsi@georgesteuart.lk

5

එම්වීඑස් මනි බ්‍රෝකර්ස් ලිමිටඩ් 
දෙවන මහල, 353ඒ - 2/1, ආර් ඒ ද මෙල් මාවත,
කොළඹ 03

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0112372193
0112372190
mvsh@sltnet.lk

6

පිගට් චැප්මන් ඇන්ඩ් කම්පැනි (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 
326/14, විජය කුමාරතුංග මාවත,
කිරුලපන,
කොළඹ 05

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0114791619
0114791625
chapman@eureka.lk

7

එස්එම්බී මනි බ්‍රෝකර්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්
8A, සී වීව් ඇවනියු,
කොළඹ 03

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0112025400
0112372992
smbmoneybrokers@gmail.com

8

තැප්‍රොබේන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ් 
10, ගෝතමී පාර,
කොළඹ 08

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0115328100
0115328109
contact@taprobane.lk

9

විෂ්වින් මනි ඇන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් බ්රෝ‍කර්ස් ලිමිටඩ්
94/2 ඒ, ලෝරිස් පාර,
කොළඹ 04

දුරකතන 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල

0112511055
0112599048
backoffice@vishwinmb.com