அதிகாரமளிக்கப்பட்ட பணத் தரகுக்தொழில் கம்பனிகள்

2022 மாச்சு 15இல் உள்ளவாறு

இல

பெயா் மற்றும் முகவாி

தொடா்பு கொள்ள வேண்டி விபரங்கள்

1

பிஎம்ஆர். மனி புரோக்காஸ் (பிறைவேட்) லிமிடெட்
முதலாம் மாடி, “பார்ட்லீட் ஹவுஸ்” 
இல. 65 பிறேபூரூக் பிளேஸ்  
கொழும்பு 02

தொலைபேசி. 
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0112314620
0112314627
bmr@bmrlk.com

2

சென்றல்  பொறக்ஸ் அன்ட் மணி புறோக்கஸ் லிமிடெட்
193/1, காசில் வீதி
கொழும்பு 08

தொலைபேசி. 
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0112034000
0112034023
info@centralforex.lk

3

பெஸ்ட் அலையன்ஸ் மணி புறோக்கஸ் (பிறைவேட்) லிமிடெட்   
2ஆம் மாடி, "சேவா மந்திரய",
இல. 46/38, நவம் மாவத்தை,  
கொழும்பு 02

தொலைபேசி. 
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0112174444
0112300517
firstalliancebrokers@gmail.com

4

ஜோர்ச் ஸ்ருவேற் (பிறைவேட்) லிமிடெட் . 
இல. 439, காலி வீதி 
கொழும்பு 03

தொலைபேசி. 
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0114738738
0114738748
gsi@georgesteuart.lk

5

எம்விஎஸ் மணி புறோக்கஸ் லிமிடெட்  
2ஆம் மாடி, 353ஏ-2/1, ஆா் ஏ த மெல் மாவத்தை
கொழும்பு 03

தொலைபேசி. 
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0112372193
0112372190
mvsh@sltnet.lk

6

பிக்கொட் சப்மன் அன்ட் கம்பனி (பிறைவேட்) லிமிடெட் 
இல. 236/14, விஜயகுமாரதுங்க மாவத்தை
கிருலப்பனை 
கொழும்பு 05

தொலைபேசி. 
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0114791619
0114791625
chapman@eureka.lk

7

எஸ் எம் பி மணி புறோக்கஸ் (பிறைவேட்) லிமிடெட் 
இல 08ஏ, சீவியு அவனியு,   
கொழும்பு 03

தொலைபேசி. 
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0112025400
0112372992
smbmoneybrokers@gmail.com

8

தப்றபேன் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் (பிறைவேட்) லிமிடெட்  
10, கோதமி வீதி, 
கொழும்பு 08

தொலைபேசி. 
​தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0115328100
0115328109
contact@taprobane.lk

9

விஸ்வின் மணி அன்ட் எக்சேன்ச் புறோக்கஸ் லிமிடெட் 
இல 94/2ஏ லோறியஸ் வீதி,   
கொழும்பு 04

தொலைபேசி. 
தொலைநகல்  
மின்னஞ்சல்

0112511055
0112599048
backoffice@vishwinmb.com