பணத்தாள்கள்

நாணயத்தாள்களும் குத்திகளும்

சுற்றோட்டத்திலுள்ள நாணயத் தாள்கள்

description

சுற்றோட்டத்திலுள்ள நாணயக்குத்திகள்

description

ஞாபகார்த்த நாணத் தாள்களும் குத்திகளும்

description

பாதுகாப்பு பண்புகள்

description

நாணய முகாமைத்துவம்

description

நாணயத் தாள்கள் மற்றும் குத்திகளின் புள்ளிவிபரங்கள்

description

இலங்கை நாணயத்தின் வரலாறு

description

 

நாணய அருங்காட்சியகம்

 

சேதமடைந்த நாணயத்தாள்கள் மற்றும் போலி நாயணத் தாள்கள்

பாவனைக்கு உதவாத, உருமாற்றப்பட்ட மற்றும் சிதைக்கப்பட்ட நாணயத்தாள்கள்

description

சேதமடைந்த நாணயத்தாள்களினை மாற்றுதல்

description

போலி நாணயத்தாள்களினை தடுத்தல்

description

வங்கி நாணயத்தாள் உருவத்தினை பயன்படுத்தல்

description

மேலதிக தகவல்

description