ලංකාසෙක්‍යු ඉල්ලීම් සහ අයදුම්පත්‍ර 

 

ලංකාසෙක්‍යු නෙට් 

 

ලංකාසෙක්‍යු  e-වාර්ථා

ෆෝම් A (තනි ආයෝජකයන්)

ෆෝම් B (ආයතන)

 

රාජ්‍ය සුරැකුම්පත් ශේෂ තහවුරු ප්‍රකාශ

තනි ආයෝජකයන් සඳහා ඉල්ලීම් ආකෘතිපත්‍ර

ආයතන සඳහා ඉල්ලීම් ආකෘතිපත්‍ර