பணவீக்கம்

கொள்கை வீதங்கள்
Daily Exchange Rates - Buying and Selling
The average rates fo currencies quoted on that day at 9.30 a.m. by commercial banks in Colombo for Telegraphic Transfers(TT)
செலாவணி வீதம்  
ஐஅடொ/இலரூ

5.90 %  

(தேநுவிசு)

துநிவைவவீ 5.50 TT வாங்க 183.3000
துநிகவவீ
6.50
TT விற்க 188.4000