மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி

பொருளாதாரம், நிதியியல் மற்றும் புள்ளிவிவரவியல் தொடர்பான மேலதிக வரைவினை பார்க்க