දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය

ආර්ථික විද්‍යාව, මූල්‍ය හා සංඛ්‍යාලේඛන සම්බන්ධ තවත් ප්‍රස්ථාර බලන්න.