දේශීය මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා නිකුත් කරන ලද නියාමන, උපදෙස්, රීති, මෙහෙයුම් නිර්නායක සහ චක්‍රලේඛ

22.02.2019   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/14   සංචිත අවශ්‍යතා
14.02.2019   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක. 35/03/016/007/002   වෙළඳපොල කටයුතු සඳහා වන ඒකාබද්ධ මෙහෙයුම් උපදෙස්
14.02.2019   2019 අංක 1 දරන මුදල් තැරව්කරණ රෙගුලාසි   2018 අංක 1 දරන මුදල් තැරව්කරණ රෙගුලාසි සඳහා සංශෝධන
14.11.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/13   සංචිත අවශ්‍යතා
12.10.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/12   සංචිත අවශ්‍යතා
01.10.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/11   සංචිත අවශ්‍යතා
20.09.2018   මෙහෙයුම් උපදෙස් අංක 35/01/005/0007/10   සංචිත අවශ්‍යතා
18.06.2018   ගැසට් අංක 2061/7   මුදල් තැරැව්කරණ රෙගුලාසි

Pages