பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - உள்நாட்டுத் தொழிற்பாடுகள்

20.09.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/10   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
18.06.2018   வா்த்தமான பத்திாிகை இல. 2061/7   பணத் தரகுத் தொழில் ஒழுங்குவிதிகள்
31.12.2015   35-01-005-0007-09   Reserve Requirements
26.06.2013   35-01-005-0007-08   Reserve Requirements
22.04.2013   35-01-005-0007-07   Reserve Requirements - Minimum Balance
22.04.2013   35-01-005-0007-06   Reserve Requirements
08.02.2013   1796/21 (G)   Money Brokers Regulations
26.12.2006   35-01-005-0006-11   Reverse Repurchase Facility

Pages