பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - உள்நாட்டுத் தொழிற்பாடுகள்

05.09.2019   Circular No. 35/03/016/007/004   Outright Auctions under Open Market Operations
05.09.2019   Circular No. 35/03/016/007/003   Revised Time Schedule for Open Market Operations
05.09.2019   Circular No. 35/03/021/0013/003   Open Market Operations of the Central Bank of Sri Lanka
22.02.2019   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/14   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
14.02.2019   Operating Instruction No. 35/03/016/007/002   Consolidated Operating Instructions on Market Operations
14.02.2019   Money Broking Regulations No. 1 of 2019   Amendment to Money Broking Regulations No. 1 of 2018
14.11.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/13   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
12.10.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/12   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
01.10.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/11   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
20.09.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/10   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
18.06.2018   வா்த்தமான பத்திாிகை இல. 2061/7   பணத் தரகுத் தொழில் ஒழுங்குவிதிகள்

Pages