பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - உள்நாட்டுத் தொழிற்பாடுகள்

17.06.2020   Operating Instruction No. 35/01/005/0007/17   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
21.04.2020   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள் இல: 35/01/005/0007/16   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்: நாளாந்த ஆகக்குறைந்த வைப்பு
17.03.2020   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல்கள் 35/01/005/0007/15   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
11.02.2020   Circular No. 35/03/016/007/005   Outright Auctions under Open Market Operations
05.09.2019   Circular No. 35/03/016/007/003   Revised Time Schedule for Open Market Operations
05.09.2019   Circular No. 35/03/016/007/004   Outright Auctions under Open Market Operations
05.09.2019   Circular No. 35/03/021/0013/003   Open Market Operations of the Central Bank of Sri Lanka
22.02.2019   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/14   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
14.02.2019   Money Broking Regulations No. 1 of 2019   Amendment to Money Broking Regulations No. 1 of 2018
14.02.2019   Operating Instruction No. 35/03/016/007/002   Consolidated Operating Instructions on Market Operations
14.11.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/13   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
12.10.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/12   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
01.10.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/11   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
20.09.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/10   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்

Pages