பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - உள்நாட்டுத் தொழிற்பாடுகள்

01.10.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/11   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
20.09.2018   தொழிற்பாட்டு அறிவுறுத்தல் இல. 35/01/005/0007/10   ஒதுக்குத் தேவைப்பாடுகள்
18.06.2018   வா்த்தமான பத்திாிகை இல. 2061/7   பணத் தரகுத் தொழில் ஒழுங்குவிதிகள்
26.10.2016   Circular No. 35/03/016/007/001   Consolidated Operating Instructions on Market Operations
31.12.2015   35-01-005-0007-09   Reserve Requirements
26.06.2013   Operating Instruction No. 35/01/005/0007/08   Reserve Requirements
22.04.2013   35-01-005-0007-07   Reserve Requirements - Minimum Balance
22.04.2013   35-01-005-0007-06   Reserve Requirements

Pages