அண்மைக்கால பொருளாதார அபிவிருத்திகள்

2001 இன் முக்கிய பண்புகளும் 2002 இற்கான வாய்ப்புக்களும்

 

முதன்மைப் பக்கங்கள் மற்றும் உள்ளடக்கம்

அறிமுகம்

   அத்தியாயங்கள்

      1. தேசிய வருமானமும் பொருளாதார வளர்ச்சியும்

      2. முதலீடும் சேமிப்புக்களும்

      3. விலைகளும் பணவீக்கமும்

      4. தொழில்நிலையும் கூலிகளும்

      5. வேளாண்மை

      6. கைத்தொழில்

      7. உட்கட்டமைப்பும் பணிகளும்

      8. அரசநிதி

     9. பாதுகாப்பு வலை

     10. வெளிநாட்டு வர்த்தகமும் சுற்றுலாவும்

     11. சென்மதி நிலுவையும் வெளிநாட்டுச் செலாவணி அமைப்பும்

     12. பணமும் வட்டி வீதங்களும்

     13. வங்கித்தொழிலும் நிதியும்

முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள்