அண்மைக்கால பொருளாதார அபிவிருத்திகள்

2022 இன் முக்கிய பண்புகளும் 2023 இற்கான வாய்ப்புக்களும்

 

முதன்மைப் பக்கங்கள், முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள் மற்றும் உள்ளடக்கம்

அத்தியாயங்கள்

      1. பொருளாதாரத்தின் செயலாற்றம் மற்றும் தோற்றப்பாடு

      2. தேசிய வெளியீடு, செலவினம் மற்றும் தொழில்நிலை

      3. பொருளாதார மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு

      4. விலைகள் மற்றும் கூலிகள்

      5. வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகள்

      6. இறைக்கொள்கையும் அரச நிதியும்

      7. நாணயக்கொள்கை, வட்டி வீதங்கள், பணம் மற்றும் கொடுகடன்

      8. நிதியியல்துறை செயலாற்றமும் முறைமை உறுதிப்பாடும்

நிழற்படம்

முக்கிய பொருளாதாரக் கொள்கை வழிமுறைகள்

புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு

 

முழுமையான பதிப்பு