அண்மைக்கால பொருளாதார அபிவிருத்திகள்

2020 இன் முக்கிய பண்புகளும் 2021 இற்கான வாய்ப்புக்களும்

 

அட்டைப்  பக்கம், முதன்மைப் பக்கங்கள், முதன்மைப் பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள் மற்றும் உள்ளடக்கம்

 

   அத்தியாயங்கள்

      1. பொதுநோக்கு

      2. தேசிய வெளியீடு மற்றும் செலவினம்

      3. பொருளாதார மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு

      4. விலைகள், கூலிகள், தொழில்நிலை மற்றும் உற்பத்தித்திறன்

      5. வெளிநாட்டுத்துறை அபிவிருத்திகள்

      6. இறைக் கொள்கையும் அரச நிதியும்

      7. நாணயக் கொள்கை, வட்டி வீதங்கள், பணம் மற்றும் கொடுகடன்

      8. நிதியியல்துறைச் செயலாற்றமும் முறைமை உறுதித்தன்மையும்

     

பின்னிணைப்பு 1 - முக்கிய பொருளாதாரக் கொள்கை வழிமுறைகள்

பின்னிணைப்பு 2 - புள்ளிவிபரப் பின்னிணைப்பு