பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்ப்பனவு

20.04.2020   Payment and Settlement System Circular No. 12 of 2020   Maximum Limits on Transaction Value and Fees of Common Electronic Fund Transfer Switch
20.03.2020   Instructions to CEOs of Licensed Banks   Providing Online Banking Services
14.06.2019   Payment and Settlement System Circular No. 5 of 2019   Amendment to Daily Operating Schedule of the LankaSettle System
11.03.2019   Payment and Settlement System Circular No. 2 of 2019   Establishment of a National Quick Response Code Standard for Local Currency Payments
09.10.2018   கொடுப்பனவுகள் மற்றும் தீர்ப்பனவுகள் முறைமை சுற்றறிக்கை 2018இன் 06ஆம் இலக்க   உள்நாட்டு நாணய கொடுப்பனவுகளுக்காக தேசிய விரைவு பதிலிறுத்தல் குறியீட்டு நியமமொன்றினை நிறுவுதல்

Pages