பணிப்புரைகள், சுற்றறிக்கைகள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் - கொடுப்பனவு மற்றும் தீர்ப்பனவு

24.08.2018   பொதுவான பணிப்புரை 2018இன் 02ஆம் இலக்க   பொதுவான விற்பனை மைய ஆளியின் தொழிற்பாடுகள்
25.07.2018   பொதுவான பணிப்புரை 2018இன் 01ஆம் இலக்க   பொதுவான இலத்திரனியல் நிதிய மாற்றல் ஆளியின் தொழிற்பாடுகள்
14.09.2017   Payment and Settlement System Circular No 09/2017   Amendment to Daily Operating Schedule of the LankaSettle System
20.07.2017   Payment and Settlement System Circular No 8 of 2017   Maximum Limits on Transaction Value and Fees of Common Electronic Fund Transfer Switch
30.11.2015   Payment and Settlement System Circular No 7 of 2015   Timelines for Joining Common Card and Payment Switch - LankaPay
27.11.2015   Operating Instructions PSD/ACU/01/2015   Procedure for Channeling Transactions through Asian Clearing Union Mechanism
07.08.2015   Payment and Settlement System Circular No 3 of 2015   Operator Charges and Maximum Limit on Transaction Fees of LankaSettle System
06.08.2015   Payment and Settlement System Circular No 2 of 2015   Maximum Limit on Transaction Fees of Sri Lanka Interbank Payment System

Pages