ගෙවීම් හා පියවීම් සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන

07.06.2013   Regulations No. 1 of 2013   Payment Cards and Mobile Payment Systems Regulations
31.05.2013   General Direction No. 01/2013   Operations of the Common ATM Switch
09.03.2011   Mobile Payments Guidelines No. 2 of 2011   Custodian Account Based Mobile Payment Services
09.03.2011   Mobile Payments Guidelines No. 1 of 2011   The Bank-led Mobile Payment Services
27.01.2011   General Direction No. 01/2011   Sri Lanka Interbank Payment System (SLIPS)
01.03.2010   Credit Card Guideline No. 01/2010   Credit Card Operational Guidelines
10.05.2006   General Direction No. 01/2006   Cheque Imaging and Truncation System (CITS)

Pages