බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

04.05.2020   2020 අංක 03 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය
24.04.2020   Finance Business Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
31.03.2020   Finance Business Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
10.03.2020   Circular No. 1 of 2020   Credit Support to Accelerate Economic Growth
14.02.2020   Finance Business Act Direction No. 1 of 2020   Classification and Measurement of Credit Facilities

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

31.03.2020   Finance Leasing Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
10.03.2020   Circular No. 1 of 2020   Credit Support to Accelerate Economic Growth
14.02.2020   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2020   Classification and Measurement of Credit Facilities
19.12.2019   Finance Leasing Act Direction No. 2 of 2019   Amendment to Valuation of Immovable Properties
21.05.2019   2019 අංක 1 දරන චක්‍රලේඛය   සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා සහන ලබා දීම

Pages