බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

01.01.2021   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 01   නිශ්චල දේපල තක්සේරු කිරීමේ විධානය සංශෝධනය කිරීම
30.11.2020   Finance Business Act Guidelines No. 1 of 2020   Prompt Corrective Action Framework for Licensed Finance Companies
30.11.2020   Finance Business Act Directions No. 8 of 2020   Maximum Percentage Limits of Share Capital of Licensed Finance Companies
30.09.2020   Finance Business Act Directions No. 7 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
16.07.2020   Finance Business Act Directions No. 6 of 2020   Business Expansion and Operations

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

31.03.2020   Finance Leasing Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
10.03.2020   Circular No. 1 of 2020   Credit Support to Accelerate Economic Growth
14.02.2020   Finance Leasing Act Direction No. 1 of 2020   Classification and Measurement of Credit Facilities
19.12.2019   Finance Leasing Act Direction No. 2 of 2019   Amendment to Valuation of Immovable Properties

Pages