බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

31.12.2021   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 06   ප්‍රධාන වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ගේ යෝග්‍යතාවය තක්සේරු කිරීම
31.12.2021   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 05   ආයතනික යහපාලනය
09.04.2021   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 04   විදේශ ව්‍යවහාර මුදල් ණය ගැනීම්
31.03.2021   මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 03   ද්‍රවශීල වත්කම් විධානය සංශෝධනය කිරීම

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

01.01.2021   කල්බදු මූල්‍යකරණ පනත යටතේ නිකුත් කරන විධාන 2021 අංක 01   නිශ්චල දේපල තක්සේරු කිරීමේ විධානය සංශෝධනය කිරීම
30.09.2020   Finance Leasing Act Directions No. 6 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets
20.08.2020   Finance Leasing Act Directions No. 5 of 2020   Business Expansion and Operations
26.06.2020   Finance Leasing Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to Corporate Governance Direction
09.06.2020   2020 අංක 04 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය සංශෝධනය
04.05.2020   2020 අංක 03 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය

Pages