බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සඳහා නිකුත් කරන ලද මෙහෙයුම් උපදෙස්, චක්‍රලේඛ, නියෝග සහ නිවේදන


බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය සමාගම්

18.06.2020   Finance Business Act Directions No. 5 of 2020   Amendments to Corporate Governance Direction
09.06.2020   2020 අංක 04 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය සංශෝධනය
04.05.2020   2020 අංක 03 දරන විස්තර සටහන   ණය සහන කාලසීමාවට අදාළ උපචිත පොලිය
24.04.2020   Finance Business Act Directions No. 4 of 2020   Amendments to the Maximum Interest Rates on Deposits and Debt Instruments
31.03.2020   Finance Business Act Directions No. 2 of 2020   Amendments to Directions on Liquid Assets

Pages


ලියාපදිංචි කල්බදු මූල්‍යකරණ ආයතන

21.05.2019   2019 අංක 1 දරන චක්‍රලේඛය   සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා සහන ලබා දීම
06.06.2018   විධාන 2018 අංක 4   නිශ්චල දේපළ තක්සේරු කිරීම

Pages