උද්ධමනය: කො.පා.මි.ද ජා. පා. මි. ද. ලක්ෂ්‍යමය වෙනස

ආර්ථික විද්‍යාව, මූල්‍ය හා සංඛ්‍යාලේඛන සම්බන්ධ තවත් ප්‍රස්ථාර බලන්න.